Announcement

Collapse
No announcement yet.

ÈíÇä ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÚßÑãÉ

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ÈíÇä ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÚßÑãÉ

  ÈíÇä ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÚßÑãÉ

  ÈíÇä åÇã Çáì ÇáÞíÇÏÉ Ýí ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓæÑíÉ :

  ÊÍíÉ æ ÈÚÏ

  äÍä ÅÏÇÑÉ ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÚßÑãÉ áÏíäÇ ÑÃíäÇ äÊßáã Ýíå Úä ãÇ íÍÕá ÍÞíÞÉ Ýí ãÏíäÉ ÍãÕ :

  * ÃæáÇ- ÈÚÖ ÃåÇáí Íí ÇáÒåÑÇÁ (ÈÓÈÈ ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÅÑåÇÈíÉ ) äÒÍæÇ Çáì Ííí ÚßÑãÉ ÇáÌÏíÏÉ æ æÇÏí ÇáÏåÈ æ Çáíæã ÑÃíÊ ÚÇÆáÉ ÈÃßãáåÇ ÊäÇã Ýí ÇáÍÏíÞÉ . áãÇÐÇ ¿ áÃäåã áÇ íãáßæä Ãí ÃÞÇÑÈ Ýí ÇáÍííä ÇáãÐßæÑíä æ ÇáãÇá ÇáÐí ãÚåã áÇ íßÝí áÅÓÊÆÌÇÑ ÛÑÝÉ æÇÍÏÉ ÈÓÈÈ ÇáÛáÇÁ ÇáãÚíÔí æ ÚÏã ÞÈÖ ÇáÑæÇÊÈ ãäÐ ÃÑÈÚÉ ÔåæÑ!! (Êã ÊÃãíä ÇáãÓßä áåã ÈÝÖá ÈÚÖ ÃåÇáí ÚßÑãÉ ÇáÔÑÝÇÁ )

  * ËÇäíÇ- ÃåÇáí Íí ÈÇÈÇ ÚãÑæ ÇáÐíä ÊÚÇØÝæÇ ãÚ ÇáãÓáÍíä íÞÏã Åáíåã ÇáÃßá æ ÇáÔÑÈ æ ÇáØÈÇÈÉ æ ÌãíÚ ÇáÎÏãÇÊ åÐÇ ÈÇáÅÖÇÝÉ ááÃÈäíÉ ÇáÌÏíÏÉ æææ.... áãÇÐÇ åÐÇ ÇáÊãííÒ ¿ åá áÃääÇ æÞÝäÇ ãÚ ÇáÞíÇÏÉ ÍÊì ÇáãæÊ ¿ Ýí ÇáÃÍíÇÁ ÇáãÄíÏÉ áÇ íÊæÝÑ ãÇ ÊæÝÑ áÃåÇáí ÈÇÈÇÚãÑæ.

  * ËÇáËÇ- ÃäÇ ÔÇÈ ÌÇãÚí æ ÃÑíÏ ÅßãÇá ÏÑÇÓÊí æ ÃÑÏÊ ÊÃÌíá ÎÏãÊí ÇáÚÓßÑíÉ ÝÐåÈÊ ááÔÚÈÉ æ ÞÏãÊ ÃæÑÇÞí , ÚÏÊ Ýí Çáíæã ÇáÊÇáí áÃßãáåÇ ÝÅÐ ÈÇáÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ÇáÍÓä æ ÇáÃÓÊÇÐ ÎÇáÏ ( ÃÈæ ÓáíãÇä ) æ ÇáÅÓÊÇÐ Úáí ÇáÍÓä ÈÅÓÊÞÈÇáí ÈßáãÉ ( áÇ Úãí ÇäÊ ãÈÇÑÍ ãÇ ÅÌíÊ æ ãÇ ÞÏãÊ æÑÇÞ ) æ ÚäÏãÇ ÃßÏÊ áåã ÈÃäí ÓÃæÕá åÐÇ ÇáßáÇã ááÞíÇÏÉ ÞÇáæÇ áí ( æÕáåÇ ãÇ ÇáÈáÏ ÎÑÈÇäÉ ÎÑÈÇäÉ ãíä ÑÍ íÑÏ Úáíß ) æ áåÐå ÇááÍÙÉ áã ÃÌÏ ÃæÑÇÞí æ áã íÊã ÊÃÌíá ÇáÎÏãÉ æ Ýí äÝÓ ÇáãæÖæÚ ÕÏíÞí áã íßä ÞÇÏÑÇ Úáì ÇáÐåÇÈ áãÍÇÝÙÉ áÍãÇå ÈÓÈÈ ÓæÁ ÇáØÑÞÇÊ ÝÊÚÑÝ Úáì ÏßÊæÑ Ýí ÇáÔÚÈÉ æ åæ ÅÈÑÇåíã ÚíÓì ÍãæÏ ãä ãäØÞÉ Ôíä ÑíÝ ÍãÕ æ ÅÊÝÞ ãÚå Úáì Ãä íÚØíå ÇáÏÝÊÑ æ íæÞÚå Ýí ÍãÇå æ Ýí Çáíæã ÇáÊÇáí áã íÞÈá ÇáÃÓÊÇÐ ÅÈÑÇåíã ÈÊÓáíã ÇáÏÝÊÑ ÅáÇ ( ÈÍáæÇä 2500 áíÑÉ ) ÝãÇ ßÇä Úáì ÕÏíÞí ÇáÇ ÇáÐåÇÈ ááÔÇã áÅÞÊÑÇÖ ÇáÃãæÇá ãä ÃÕÏÞÇÆå Ëã ÇáÐåÇÈ Çáì ÇáÃÓÊÇÐ ÅÈÑÇåíã æ ÇáÍÕæá Úáì ÇáÏÝÊÑ.

  * ÑÇÈÚÇ- ÇáãÓáÍíä Ýí ÈÚÖ ÃÍíÇÁ ÍãÕ íäÊÔÑæä ÈÔßá ßËíÝ æ íãáßáæä ÇáíÇÊ ÚÓßÑíÉ æ ÞæÇÐÝ æ ãÏÇÝÚ æææ... áãÇÐÇ åÐÇ ÇáÍÓã ÇáÈØíÁ ÝÞØ Ýí ÍãÕ ¿ Çíä ÇáÌíÔ ÇáÚÑÈí ÇáÓæÑí ÇáÍÞíÞí¿¿ äÍä áÇ äÑíÏ ÍÝÙ äÙÇã æáÇ Ããä ÓíÇÓí æ ÚÓßÑí .. äÑíÏ ÇáÌíÔ ÇáÚÑÈí ÇáÓæÑí ÝÞØ áÇ ÛíÑ áÃä ÇáÎØÝ æ ÇáÏãÇÑ æ ÇáÔåÏÇÁ Úáì ÍÇáå ãäÐ æÞÊ Øæíá ØÈÚÇ äÍä áÇ ääßÑ ÈÃä ÇáÞíÇÏÉ ÞÏ ÍÓãÊ ÇáÃãÑ Ýí ÈÚÖ ÇáãäÇØÞ æ ÔßÑÇ ÌÒíáÇ áåã .

  * ÎÇãÓÇ- Åä ÃÑÏäÇ ÈÅÎÑÇÌ Ãí æËíÞÉ ( ÅÎÑÇÌ ÞíÏ _ ÌæÇÒ ÓÝÑ ) áÇ íãßääÇ áÃäå áíÓ áÏíäÇ äÝæÓ Ýí ÍãÕ Ýåí ãÛáÞÉ æ Åä ÃÑÏäÇ ÅÎÑÇÌåÇ ãä Ãí ãÍÇÝÙÉ ÃÎÑì ( ããäææææÚ áÃääÇ ÍãÇÕäÉ ) äÚã ÝÇáÍãÕí ÃÕÈÍ ãä ÃæØì ØÈÞÇÊ ÇáÔÚÈ ÇáÍãÕí ÃÕÈÍ ãßÑæåÇ ÈÓÈÈ ÈÚÖ ÇáÅÑåÇÈííä ÇáÓáÝííä ãä ÃåÇáí ÍãÕ æ ãä ÎÇÑÌ ÓæÑíÇ
  ÃãÇ ÇáÓÄÇá ÇáÃÈÑÒ ááÞíÇÏÉ åæ Åáì ãÊì åÐÇ ÇáÝÓÇÏ ãä ÇáãæÙÝíä !! åá ãä ãÍÇÓÈ ¿¿ ÇáÑÌÇÁ ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÚÇãá ÈÍÒã ãÚ åÐÇ ÇáæÖÚ .

  * ÓÇÏÓÇ- åá ÊÓÇÁáäÇ íæãÇ ãÇ áãÇÐÇ ßá ÇáäÞÇØ ÇáãåãÉ Ýí ÍãÕ ÊÊæÇÌÏ Ýí ãäÇØÞ ÇáÊí ÊÃãÑÊ Úáì ÇáæØä ¿¿ ÇáÈáÏíÉ æ ÔÚÈÉ ÇáÊÌäíÏ æ ÇáãÍÇÝÙÉ æ äÇÏí ÇáãåäÏÓíä æ ÇáãÔÇÑíÚ ÇáßÈíÑÉ æ ÇáÌíÏÉ ÝÞØ Ýí ãäÇØÞ ÇáãÊÃãÑíä æææ... áãÇÐÇ áÇ íßæä åäÇß ãÔÑæÚ æÇÍÏ Ýí ÇáãäÇØÞ ÇáãÄíÏÉ ¿ Ãíä ÇáÍÞ ÇáØÈíÚí Ýí Ðáß ¿¿ ØÈÚÇ äÍä áã äÚÏ äÑíÏ Ãí ÔíÁ ãä ÇáÞíÇÏÉ ÅáÇ ÚæÏÉ ÇáÃãÇä æ ÇáÃãä " ØÈÚÇ áã äÊØÑÞ áãæÖæÚ ÇáãÇÒæÊ æ ÇáÛÇÒ æ ÇáßåÑÈÇÁ æ ÇáãÇÁ "

  * ÓÇÈÚÇ- ÇáÝÓÇÏ Úáì ÇáÍÏæÏ Úáì ÍÇáå áã íÊÛíÑ æáÇ ÍÊì 0.01 % ßÇáÚÇÏÉ ÚäÏãÇ äÕá áÃæá ÍÇÌÒ íÊÑÇßã ÚáíäÇ ÇáÌãÇÑß æ íÈÏÃæä ÈÇáÕÑÇÎ áÃÌá 50 áíÑÉ æ Åä áã ÊÚØíå ÝÓÊßæä ÃÎÑ ãÑÉ ÊãÑ ÝíåÇ æ ÓíÊÑÊÈ Úáíß ÛÑÇãÇÊ ßÈíÑÉ ØÈÚÇ ÈÅÓÊËäÇÁ ÇáÖÇÈØ ÇáßÈíÑ ÇáÐí íÓÊáã ÇáÍÏæÏ ÝåÐÇ ÇÈä ÈÇÔÇ æ ÚäÊÑ æáÏÊå Ããå ÈËíÇÈ æ ãáÚÞÉ ÐåÈ Ýí Ýãå áåÐÇ áÇ íÑÖì ÈÃÞá ãä 1000 æ ãÚ ÛáÇÁ ÇáÏæáÇÑ ÈÚÖ ÇáÃíÇã íØáÈ 1500 ( ãÔÇä ãÇ äÙáã Çáßá ÇáåÌÇäÉ æ ÇáÃãä ãÇ ÏÎáåã Çááå íÍãíåã æ íäÕÑåã )

  ÔßÑÇ ááÞíÇÏÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓæÑíÉ æ áÓíÇÏÉ ÇáÑÆíÓ ÈÔÇÑ ÍÇÝÙ ÇáÃÓÏ
  ÔßÑÇ áßá ãä íÍÇæá ÊæÕíá ÕæÊäÇ ãä ÕÝÍÇÊ æãæÇØäíä
  ÇáÑÍãÉ áÔåÏÇÁ ÇáæØä æ ÇáÔÝÇÁ ááÌÑÍì

  ÅÏÇÑÉ ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÚßÑãÉ


  Photographs - Logos - Webs -
  Advertisements

  00963-932767014
  [email protected]

Working...
X