إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

Ïáíá ãÑÇßÒ ÇáÕíÇäÉ Ýí ãÕÑ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • Ïáíá ãÑÇßÒ ÇáÕíÇäÉ Ýí ãÕÑ

  ÇáãÕÏÑ : ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÒÇäæÓí æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÒÇäæÓí æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÒÇäæÓí Zanussi maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí Êæßíá ÕíÇäÉ ÒÇäæÓí .

  ١- ÕíÇäÉ ÇãÑíßæá
  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇãÑíßæá ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ ÇíÖÇ ÍíË Çä ÛÓÇáÇÊ ÇãÑíßæá ÊÚÏ ãä ÇÝÖá 3 ÛÓÇáÇÊ ãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ ÇãÑíßæá ÇáãÊØæÑÉ ÍíË ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæßíáÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä ÍíË ÇáÊÕäíÚ æ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇäíÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æ ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ æ ÞØÚ ÇáÛíÇÑ æ ÛíÑåÇ ßËíÑÇ ãä ÇáÇÓÈÇÈ ÛÓÇáÇÊ ÇãÑíßæá ãÕÑ ÊßäæáæÌíÇ ãÊÞÏãÉ áÌÚá ÇáÛÓíá ãÊÚÉ ÈÇáÝÚá. æíÚÊÈÑ åÐÇ ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãäÒáíÉ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÇãÑíßæá ãÕÑ ÚÇáì ÇáßÝÇÆÉ ÇáãÕäæÚ ÈÇÚáì ãÓÊæì ãä ÇáÊßäæáæÌíÉ æ Ðæ ÇáßÝÇÆÉ ÇáÚÇáíÉ Úáì ÇáÚãá æ ÊÎÝíÖ ßáÝÉ ÇáßåÑÈÇÁ ÝÔÑßÉ ÇãÑíßæá ÕíÇäÉ ÊßííÝ ÇãÑíßæá


  ٢- ÕíÇäÉ ÊÑíä
  ÕíÇäÉ ÊßííÝ ÊÑíä ãÕÑ ÚÇáì ÇáßÝÇÆÉ ÇáãÕäæÚ ÈÇÚáì ãÓÊæì ãä ÇáÊßäæáæÌíÉ æ Ðæ ÇáßÝÇÆÉ ÇáÚÇáíÉ Úáì ÇáÚãá æ ÊÎÝíÖ ßáÝÉ ÇáßåÑÈÇÁ ÝÔÑßÉ ÊÑíä ÇáÊì ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ÇáÚÇáã ãä ÍíË ÇáãÈíÚÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÌãíÚ ÇÌåÒäåÇ ÈÔßá ÚÇã æ ÇáÊßííÝ ÈÔßá ÎÇÕ ÞÇãÊ ÈÇäÔÇÁ ÊßííÝ ÊÑíä ÈÔßá ÎÇÕ ÈØÑÞÉ ÇÈÏÇÚíÉ Úáì ãÓÊæì ÌãíÚ ÇáÇÌíÇá ÇáãÕããÉ ãä ÇáÊßííÝÇÊ æ ÞÇãÊ ÊÑíä ÈÏÚã ÐÇáß ÈãÌãæÚÉ ÝÑæÚ ãÊßÇãáÉ ÈÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÎÏãÇÊ Êæßíá ÊÑíä .


  ٣- ÕíÇäÉ ÓíãäÓ
  ÝÑíÞ Úãá ãÍÊÑÝ íÏÚãß æíÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æíÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , ÍíË íÞæã ÈÔÑÍ ÌãíÚ ÇáãäÊÌÇÊ æããíÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑíÏæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæßíá ÓíãäÓ , ßãÇ íæÌÏ ÝÑíÞ ÏÚã Ýäì íÞæã ÈÕíÇäå ÌãíÚ ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆíå, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ ÕíÇäå ÓíãäÓ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇíÖÇ íÕáßã ÇáÝäííä Çáì ãäÒá áÕíÇäå ÇÌåÒÊßã ÓíãäÓ


  ٤- ÕíÇäÉ åÇíÓäÓ Ýí ãÕÑ
  Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÓäÓ ¡ ÇÎì Úãíá åÇíÓäÓ íãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæßíá ÕíÇäÉ åÇíÓäÓ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕíÇäÉ åÇíÓäÓ æßíá åÇíÓäÓ \ Êæßíá åÇíÓäÓ ááÕíÇäÉ \ Êæßíá ÕíÇäÉ åÇíÓäÓ \ Êæßíá ÎÏãå åÇíÓäÓ \ Êæßíá åÇíÓäÓ ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá ÛÓÇáÇÊ åÇíÓäÓ \ Êæßíá åÇíÓäÓ ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá åÇíÓäÓ ÕíÇäÉ åÇíÓäÓ äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ åÇíÓäÓ ÞØÚ ÛíÇÑ åÇíÓäÓ ÇáÇÕáíÉ ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæßíá åÇíÓäÓ .

  ٥- ÕíÇäÉ ÝÇíáäÊ
  ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÝÇíáäÊ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæßíá ÝÇíáäÊ ÈÇáÞÇåÑÉ vaillant maintenance Number Hotline in Egypt ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÇíáäÊ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÝÇíáäÊ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÇíáäÊ “ÞÓã ÇáÕíÇäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ýí ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ Êæßíá ÛÓÇáÇÊ ÝÇíáäÊ Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏíä ááãÇÑßÇÊ Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÝÇíáäÊ íÞÏã áÚãáÇÁ  ٦- ÕíÇäÉ ÊßäæÌÇÒ
  Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÊßäæÌÇÒ íÞÏã áÚãáÇÁ tecnogas company ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ ÊßäæÌÇÒ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÊßäæÌÇÒ áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ ¿ ÅÐä íáÒãß ÎÏãÇÊ Êæßíá ÊßäæÌÇÒ áÕíÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊáíÝæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæßíá ÕíÇäÉ ÕíÇäÉ ÊßäæÌÇÒ | ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ - ÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá | Êæßíá ÕíÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ ÊßäæÌÇÒ ÊßäæÌÇÒ ÇáãÚÊãÏ | ÑÞã ÊáíÝæä ÇáãÑßÒ ÇáÑÆíÓí ( ÛÓÇáÇÊ - ËáÇÌÇÊ - ÏíÈ ÝÑíÒÑ ).


  ٧- ÕíÇäÉ íæäíÝÑÓÇá
  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ íæäíÝÑÓÇá ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ ÇíÖÇ ÍíË Çä ËáÇÌÇÊ íæäíÝÑÓÇá ÊÚÏ ãä ÇÝÖá 3 ÛÓÇáÇÊ ãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ íæäíÝÑÓÇá ÇáãÊØæÑÉ ÍíË ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæßíáÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä ÍíË ÇáÊÕäíÚ æ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇäíÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æ ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ æ ÞØÚ ÇáÛíÇÑ æ ÛíÑåÇ ßËíÑÇ ãä ÇáÇÓÈÇÈ ÛÓÇáÇÊ íæäíÝÑÓÇá ãÕÑ ÊßäæáæÌíÇ ãÊÞÏãÉ áÌÚá ÇáÛÓíá ãÊÚÉ ÈÇáÝÚá. æíÚÊÈÑ åÐÇ ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãäÒáíÉ .

  ٨- ÕíÇäÉ ÏÇíæ
  ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÏÇíæ ÑÞã ÕíÇäÉ ÏÇíæ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÏÇíæ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæßíá ÏÇíæ ÈÇáÞÇåÑÉ. ÕíÇäÉ ÏÇíæ “ÞÓã ÇáÕíÇäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ýí ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ Êæßíá ÏÇíæ Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏíä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÊäÊÔÑ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÏÇíæ áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ ¿ ÅÐä íáÒãß ÎÏãÇÊ Êæßíá ÏÇíæ áÕíÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ .

  ٩- ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÓÇãÓæäÌ
  ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÓÇãÓæäÌ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÓÇãÓæäÌ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÓÇãÓæäÌ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÓÇãÓæäÌ æÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÓÇãÓæäÌ Samsung maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÓÇãÓæäÌ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÓÇãÓæäÌÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÓÇãÓæäÌ ÓÇãÓæäÌ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÓÇãÓæäÌ .


  ١٠ - ÕíÇäÉ ÈæÔ
  íæÌÏ Ýì Êæßíá ÈæÔ ÝÑíÞ Úãá ãÍÊÑÝ íÏÚãß æíÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æíÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , ÍíË íÞæã ÈÔÑÍ ÌãíÚ ÇáãäÊÌÇÊ æããíÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑíÏæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÈæÔ , ßãÇ íæÌÏ ÝÑíÞ ÏÚã Ýäì íÞæã ÈÕíÇäå ÌãíÚ ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆíå, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÈæÔ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇíÖÇ íÕáßã ÇáÝäííä Çáì ãäÒá áÕíÇäå ÇÌåÒÊßã .

  ١١- ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ
  Þã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÊæÔíÈÇ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÊæÔíÈÇ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÊæÔíÈÇ toshiba maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÊæÔíÈÇ ÈÇáÞÇåÑÉ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÊæÔíÈÇ .

  ١٢- ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÇáßÊÑæÓÊÇÑ electrostar maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ( ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ - ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ - ÕíÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ) . ÕíÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ

  Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ íÞÏã áÚãáÇÁ electrostar company ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ .

  ١٣- ÕíÇäÉ Çá Ìí LG
  íæÌÏ Ýì Êæßíá Çá Ìí ÝÑíÞ Úãá ãÍÊÑÝ íÏÚãß æíÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æíÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ Çá Ìí , ÍíË íÞæã ÈÔÑÍ ÌãíÚ ÇáãäÊÌÇÊ æããíÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑíÏæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæßíá Çá Ìí , ßãÇ íæÌÏ ÝÑíÞ ÏÚã Ýäì íÞæã ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ Çá Ìí ÌãíÚ ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆíå, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ ÕíÇäå Çá Ìí ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇíÖÇ íÕáßã ÇáÝäííä Çáì ãäÒá áÕíÇäå ÇÌåÒÊßã ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ Çá Ìí ÑÞã ÕíÇäÉ Çá Ìí

  ١٤ - ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ
  ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÇáÈÇ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÇáÈÇ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÇáÈÇ Elba maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇáÈÇ ÈÇáÞÇåÑÉ .


  ١٥ - Êæßíá ÕíÇäÉ ÇáÇÓßÇ
  Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇáÇÓßÇ íÞÏã áÚãáÇÁ alaska company ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ ÇáÇÓßÇËáÇÌÇÊ ÇáÇÓßÇ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇáÇÓßÇ áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ .

  ١٦- ÕíÇäÉ ÌæäßÑ ÇáÞÇåÑÉ

  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÌæäßÑ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÌæäßÑ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã ÕíÇäÉ ÌæäßÑ ÈÇáÌíÒÉ ¡ Êæßíá ÌæäßÑ junke maintenance center all over EGYPT. ãäÇØÞ æ ÇÍíÜÜÇÁ. ãÑÇßÒ ÕíÇäÉ ÌæäßÑ ÈÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ. ÝÞØ áÏì ÕíÇäÉ ÌæäßÑ ÞÓã ÌÏíÏ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÌæäßÑ æÇíÖÇ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÌæäßÑ .


  ١٧- ÑÞã ÕíÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ

  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ black and decker maintenance. ÑÞã ÕíÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ ÏíßÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ .

  ١٨- ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßíäææÏ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßíäææÏ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ßíäææÏ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ßíäææÏ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ßíäææÏ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ßíäææÏ kenwood maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßíäææÏ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ßíäææÏ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ßíäææÏ .

  ١٩- Êæßíá ÕíÇäÉ ÇÑíÓÊæä
  Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇÑíÓÊæä íÞÏã áÚãáÇÁ ariston company ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ ÇÑíÓÊæäËáÇÌÇÊ ÇÑíÓÊæä ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇÑíÓÊæä áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ ¿ ÅÐä íáÒãß ÎÏãÇÊ ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÇÑíÓÊæä áÕíÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ .

  ٢٠ - ÕíÇäÉ ÝÑíÌíÏíÑ ÇáÞÇåÑÉ

  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÑíÌíÏíÑ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÝÑíÌíÏíÑ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã ÕíÇäÉ ÝÑíÌíÏíÑ ÈÇáÌíÒÉ ¡ Êæßíá ÝÑíÌíÏíÑ frigidaire maintenance center all over EGYPT. ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÝÑíÌíÏíÑ . ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÑíÌíÏíÑ . ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÝÑíÌíÏíÑ .

  ٢١ - ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ

  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ãÇÌíß ÔíÝ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ãÇÌíß ÔíÝ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ãÇÌíß ÔíÝ magic chef maintenance. ÑÞã ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ãÇÌíß ÔíÝ ÈÇáÞÇåÑÉ. ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ãÇÌíß ÔíÝ Ýí ãÕÑ åí æÇÍÏÉ Öãä ÇÞÏã ÔÑßÇÊ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ Ýí ÇáÚÇáã ÍíË íÚæÖ ÊÇÑíÎåÇ æäßÊÓÈ ËÞÉ ÚãáÇÆäÇ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ãÇÌíß ÔíÝ .

  ٢٢- ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÝíáíÈÓ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÝíáíÈÓ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÝíáíÈÓ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÝíáíÈÓ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÝíáíÈÓ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÝíáíÈÓ philips maintenance. ãä ÎáÇá ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÝíáíÈÓ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÝíáíÈÓ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÝíáíÈÓ .

  ٢٣ - ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ßáÝíäíÊæÑ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ßáÝíäíÊæÑ kelvinator maintenance. ÑÞã ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæßíá ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÞÇåÑÉ. ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýí ãÕÑ åí æÇÍÏÉ Öãä ÇÞÏã ÔÑßÇÊ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ Ýí ÇáÚÇáã ÍíË íÚæÖ ÊÇÑíÎåÇ æäßÊÓÈ ËÞÉ ÚãáÇÆäÇ Ýí ÇáÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ ÍíË ÊÊÎÕÕ Çáíßã ÇáÇä ÇÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ÇáãÊãíÒå Úáí ÇÝÖá ãÓÊæí ãä ÇáÎÏãÇÊ áÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ ÇáãäíÇ ÇáãÊãíÒå . ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ßáÝíäíÊæÑ .

  ٢٤ - ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ßÑíÇÒì æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ßÑíÇÒì æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ßÑíÇÒì kiriazi maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ÈÇáÞÇåÑÉ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì “ÞÓã ÇáÕíÇäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ýí ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ Êæßíá ßÑíÇÒì Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏíä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÊäÊÔÑ íæÌÏ ãÔßáÉ Ýí ÇÏÇÁ ÌåÇÒß Çæ ÚØá ¿ ÈÇÏÑ ÇáÇä ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÑíÇÒì ÚÈÑ ÑÞã ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÊæßíá ßÑíÇÒì æÓíÊã ÇáÑÏ ãä ÞÈá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ íãßäß ÇáÊæÕá ãÚäÇ ÚÈÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä .

  ٢٥- ãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ íæäíæä ÇíÑ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ íæäíæä ÇíÑ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå íæäíæä ÇíÑ unionaire maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ÈÇáÞÇåÑÉ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ “ÞÓã ÇáÕíÇäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ýí ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ Êæßíá íæäíæä ÇíÑ Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏíä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÊäÊÔÑ íæÌÏ ãÔßáÉ Ýí ÇÏÇÁ ÌåÇÒß Çæ ÚØá ¿ ÈÇÏÑ ÇáÇä ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÑßÒ ÕíÇäÉ íæäíæä ÇíÑ ÚÈÑ ÑÞã ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÊæßíá íæäíæä ÇíÑ æÓíÊã ÇáÑÏ ãä ÞÈá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ íãßäß ÇáÊæÕá ãÚäÇ ÚÈÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä

  ٢٦- ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÇáÞÇåÑÉ

  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ æÇíÊ ÈæíäÊ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÈÇáÌíÒÉ ¡ Êæßíá æÇíÊ ÈæíäÊ whitepoint maintenance center all over EGYPT. ãäÇØÞ æ ÇÍíÜÜÇÁ. ãÑÇßÒ ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÈÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ. ÝÞØ áÏì ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÞÓã ÌÏíÏ áÇÕáÇÍ ËáÇÌÇÊ æÇíÊ ÈæíäÊ º íÞæã ãÊÇÈÚÉ ßÇãáÉ ãä ãÔÑÝí ÎØæØ ÇáÓíÑ ááÊäÓíÞ ÇáÊÇã ãÚ ÌãíÚ ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÎÏãÉ ÕíÇäÉ æÇíÊ ÈæíäÊ ÈÇáÞÇåÑå ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ æÇíÊ ÈæíäÊ æ . ÇíÖÇ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ æÇíÊ ÈæíäÊ .

  ٢٧ - ÕíÇäÉ ÇäÏÓÊ
  ÑÞã ÕíÇäÉ ÇäÏÓÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ýí ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÇÕáíÉ ÇÑÞÇã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÇäÏÓÊ ËáÇÌÇÊ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæßíá ÇäÏÓÊ ÈÇáÞÇåÑÉ indesit maintenance Number Hotline in Egypt ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ “ÞÓã ÇáÕíÇäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ýí ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ Êæßíá ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏíä ááãÇÑßÇÊ Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇäÏÓÊ íÞÏã áÚãáÇÁ indesit ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ .

  ٢٨ - ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÈÇæÑ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÈÇæÑ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ ÈÇæÑ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÈÇæÑ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÈÇæÑ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå ÈÇæÑ power maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÈÇæÑ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÈÇæÑ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ ÈÇæÑ

  ٢٩- Êæßíá ÕíÇäÉ äÇÔíæäÇá
  Çáæßíá ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ áÕíÇäÉ ÃÌåÒÉ äÇÔíæäÇá íÞÏã áÚãáÇÁ national company ÎÏãÇÊ ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ äÇÔíæäÇá ÌåÇÒß ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ äÇÔíæäÇá ãÇÑßÉ äÇÔíæäÇá áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ ¿ ÅÐä íáÒãß ÎÏãÇÊ Êæßíá äÇÔíæäÇá áÕíÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊáíÝæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæßíá ÕíÇäÉ äÇÔíæäÇá ÇíÖÇ ããíÒÇÊ ÇÎÑí
  ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ äÇÔíæäÇá  ٣٠ - ÕíÇäÉ ÔÇÑÈ Ýí ãÕÑ
  ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÔÇÑÈ ¡ ÇÎì Úãíá ÔÇÑÈ íãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæßíá ÕíÇäÉ ÔÇÑÈ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕíÇäÉ ÔÇÑÈ æßíá ÔÇÑÈ \ Êæßíá ÔÇÑÈ ááÕíÇäÉ \ Êæßíá ÕíÇäÉ ÔÇÑÈ \ Êæßíá ÎÏãå ÔÇÑÈ \ Êæßíá ÔÇÑÈ ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá ÛÓÇáÇÊ ÔÇÑÈ \ Êæßíá ÔÇÑÈ ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá ÔÇÑÈ ÕíÇäÉ ÔÇÑÈ äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÔÇÑÈ ÞØÚ ÛíÇÑ ÔÇÑÈ ÇáÇÕáíÉ ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæßíá ÔÇÑÈ ãä ÇÌá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÔÇÑÈ ãÕÑ Êæßíá ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ÔÇÑÈ .

  ٣١- ãÑßÒ ÕíÇäÉ Èíßæ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ Èíßæ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ Èíßæ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ Èíßæ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ Èíßæ æ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ Èíßæ beko maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ Èíßæ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ Èíßæ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ýí ÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã ÕíÇäÉ Èíßæ .

  ٣٢- ÕíÇäÉ ßÇÑííÑ Ýí ãÕÑ
  ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßÇÑííÑ ¡ ÇÎì Úãíá ßÇÑííÑ íãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæßíá ÕíÇäÉ ÊßííÝÇÊ ßÇÑííÑ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕíÇäÉ ßÇÑííÑ æßíá ßÇÑííÑ \ Êæßíá ßÇÑííÑ ááÕíÇäÉ \ Êæßíá ÕíÇäÉ ßÇÑííÑ ÑÞã ÕíÇäÉ ßÇÑííÑ .

  ٣٣ - ÕíÇäÉ ÓíáÊÇá Ýí ãÕÑ
  ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÓíáÊÇá ¡ ÇÎì Úãíá ÓíáÊÇá íãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæßíá ÕíÇäÉ ÓíáÊÇá Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕíÇäÉ ÓíáÊÇá ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÓíáÊÇá \ Êæßíá ÓíáÊÇá ááÕíÇäÉ \ Êæßíá ÕíÇäÉ ÓíáÊÇá \ Êæßíá ÎÏãå ÓíáÊÇá \ Êæßíá ÓíáÊÇá ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá ÛÓÇáÇÊ ÓíáÊÇá \ Êæßíá ÓíáÊÇá ËáÇÌÇÊ \ Êæßíá ÓíáÊÇá ÕíÇäÉ ÓíáÊÇá äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ ÓíáÊÇá ÞØÚ ÛíÇÑ ÓíáÊÇá ÇáÇÕáíÉ ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæßíá ÓíáÊÇá ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÓíáÊÇá  ٣٤ - ãÑßÒ ÕíÇäÉ Ìáíã ÌÇÒ
  ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ Ìáíã ÌÇÒ Ýí ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÕíÇäÉ Ìáíã ÌÇÒ ÈãÕÑ ÊííÍ áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ Ìáíã ÌÇÒ æ ÏíÈ ÝÑíÒÑ Ìáíã ÌÇÒ æÕíÇäÉ ãÈÑÏ ãíÇå Ìáíã ÌÇÒ glem gas maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ ÕíÇäÉ Ìáíã ÌÇÒ ÊÓÊØíÚ ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ Ìáíã ÌÇÒ ãæËæÞ . Êæßíá Ìáíã ÌÇÒ
  ÈæÊÇÌÇÒ Ìáíã ÌÇÒ
  .

  ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÕíÇäÉ ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß ãÕÑ ÇáÐì ÊÚÏ ãä ÇÝÖá ÇäæÇÚ ÇáËáÇÌÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ ÇíÖÇ ÍíË Çä ËáÇÌÇÊ ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß ÊÚÏ ãä ÇÝÖá ÇáËáÇÌÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß ÇáãÊØæÑÉ ÍíË ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæßíáÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä ÍíË ÇáÊÕäíÚ Êæßíá ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíßæ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇäíÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ . ÔÑßÉ ÑÞã ÕíÇäÉ ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß ÇáÇÝÖá Ýì ãÕÑ áÌÚá ãØÈÎ Çáíæã ÇáÍÏíË ãÊßÇãáÇð¡ ÊÞÏã ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß ËáÇÌÇÊåÇ ÇáÌÏíÏÉ ÇáãÊÞÏãÉ æÇáÚãáíɺ
  áÊÚßÓ ÐæÞß ÇáÑÝíÚ Ýí ÇáãØÈÎ
  ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÌäÑÇá ÇáíßÊÑíß


  -‫----------------‬

  ÊÊãËøáõ ÃåãíøÉ ÇáËáÇÌÉ ÈÇáãäÒá Ýí ÍÝÙ ÇáãÃßæáÇÊ æíÑí ãÑßÒ ÕíÇäÉ æíÑáÈæá ááËáÇÌÇÊ Ýí ãÕÑ ÈÃäÉ áÇíãßä ÇáÇÓÊÛäÇÁ ÚäåÇ æ áæ áíæã æÇÍÏ . ÅÐÇð íÌÈ ÇáÍÝÇÙ Úáí åÐÇ ÇáÌåÇÒ ÔÏíÏ ÇáÇåãíÉ ¡ äÍä Ýí ãÑßÒ Êæßíá ÕíÇäÉ æíÑáÈæá ÇáËáÇÌÇÊ æ ÇáÛÓÇáÇÊ Ýí ãÕÑ ÓäÚØíßã ÈÚÖ ÇáäÕÇÆÍ ááÍÇÝÙ Úáí ÇáËáÇÌÇÊ ÇáæÇíÊ æÓÊäÌåÇæÓ ÈßÇãá ØÇÞÊåÇ áÃØæá æÞÊ ããßä . äÕÇÆÍ ãÑßÒ ÇáÇÓ ÑÞã ãÑßÒ ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ æíÑáÈæá ßÇ ááËáÇÌÇÊ ÓÊßæä ãä ÎáÇá ÊÞÓíã ÇÌÒÇÁ ÇáËáÇÌÉ ÍÊí äæÖÍ ßíÝíÉ ÇáÍÝÇÙ Úáí ßá ÌÒÁ Úáí ÍÏÇ . ÇáÌÓã ÇáÎÇÑÌí ( ÇáÈæÏí) íÌÈ ÇÎÊíÇÑ ÇáãßÇä ÇáÕÍíÍ áÊæÇÌÏ ÇáËáÇÌÉ ÇæáÇð ãä ÍíË ÇáÊåæíÉ ááÌåÇÒ ÚãæãÇ ¡ ËÇäíÇð ÇåãíÉ æÌæÏ ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÎÔÈíÉ ÍÊí áÇ íØÇá ÇáËáÇÌÉ Çí ãíÇÉ ÇËäÇÁ ÊäÙíÝ ÇáÇÑÖ . whirlpool refrigerators Maintenance Center ÇÈæÇÈ ÇáËáÇÌÉ æ ÇáÝÑíÒÑ æÇíÊ æÓÊäÌåÇæÓ ÛÇáÈÇ ÓäåÊã ÈÇáßÇæÊÔ æ ÇáÇåÊãÇã ÇáÏæÑí ÈÇáßÇæÊÔ íÃÊí ÈÓßÈ ÇáãíÇÉ ÇáÓÇÎäÉ
  ( ÏÑÌÉ ÇáÛáíÇä ) ãÑÉ ßá ÚÇã áÊáÇÝí ÌÝÇÝ ÇáßÇæÊÔ æ ÇáÝØÑíÇÊ .
  ÑÞã ÕíÇäÉ æíÑáÈæá


  ‫---------------------‬


  íæÌÏ Ýì ÕíÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ ÝÑíÞ Úãá ãÍÊÑÝ íÏÚãß æíÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æíÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , ÍíË íÞæã ÈÔÑÍ ÌãíÚ ÇáãäÊÌÇÊ æããíÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑíÏæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæßíá æÓÊäÌåÇæÓ , ßãÇ íæÌÏ ÝÑíÞ ÏÚã Ýäì íÞæã ÈÕíÇäå ÌãíÚ ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆíå, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ ÕíÇäå æÓÊäÌåÇæÓ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇíÖÇ íÕáßã ÇáÝäííä Çáì ãäÒá áÕíÇäå
  ÇÌåÒÊßã
  ÑÞã ÕíÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ
  ÇáãäÒáíÉ. ÕíÇäÉ ÛÓÇáÉ æ ËáÇÌÉ æ ÔÇÔÉ æ ÛÓÇáÉ ÇØÈÇÞ æ ÓÎÇä æ ÊßííÝ æ áÇÈÊæÈ æ ÈæÊÇÌÇÒ æ ãíßÑææíÝ

  ‫--------------------------------‬

  ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ åíÊÇÔí ÌåÇÒß ãÇÑßÉ åíÊÇÔí áÇ íÚãá ÈÔßá ÕÍíÍ ¿ ÅÐä ÕíÇäÉ åíÊÇÔí íáÒãß ÎÏãÇÊ Êæßíá åíÊÇÔí áÕíÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊáíÝæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæßíá ÕíÇäÉ ÕíÇäÉ åíÊÇÔí | ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ - ÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá | Êæßíá åíÊÇÔí ÇáãÚÊãÏ | ÑÞã ÊáíÝæä ÇáãÑßÒ ÇáÑÆíÓí
  ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ åíÊÇÔí ÇáãÊÎÕÕæä ÇáæÍíÏæä Ýí ãÕÑ ÇáãÚÊãÏæä ÑÓãíÇ ãä ÞÈá ÑÞã ÕíÇäÉ åíÊÇÔí ÇáÚÇáãíÉ æ ãåãÊäÇ ÅÝÊÊÇÍ ÃßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáãÑÇßÒ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÕíÇäÉ ÌãíÚ ÇÌåÒÉ åíÊÇÔí  ãæÇÞÚ ÇÎÑí

  ÑÞã ÕíÇäÉ


  ãÑßÒ ÕíÇäÉ


  Êæßíá ÕíÇäÉ

  ãÑÇßÒ ÕíÇäÉ

 • #2
  ÑÏ: Ïáíá ãÑÇßÒ ÇáÕíÇäÉ Ýí ãÕÑ

  ÃäÇ ãæÇÝÞ
  ÞÏ íßæä åÐÇ ÑÇÆÚðÇ.
  íãßäß ÇÓÊÎÏÇã¡

  java programming

  تعليق

  يعمل...
  X