?????   ??????? ?????? > ÇáãÝÊÇÍ ÇáÍãÕí æÇáÊÑÝíåí æÇáÊÚáíãí > ÇáãÝÊÇÍ ÇáÊÚáíãí ( ÍÇÓæÈ æÚáæã æáÛÇÊ æ ÞÇäæäíÉ æÅÏÇÑÉ ) > ÊÚáíÜÜÜÜã ÃÌåÜÜÜÜÒÉ ÇáÍÇÓÜÜÜÜÜæÈ > ÕíÇäÉ ÇáÍÇÓæÈ

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 11-15-2019, 06:50 PM
mohamed osama mohamed osama ??? ?????? ?????
ÚÖæ
 
?????? Ïá*á ãÑÇßÒ ÇáÕ*ÇäÉ Ý* ãÕÑ


ÇáãÕÏÑ : ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÒÇäæÓ* æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÒÇäæÓ* æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÒÇäæÓ* Zanussi maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* Êæß*á Õ*ÇäÉ ÒÇäæÓ* .

١- Õ*ÇäÉ ÇãÑ*ßæá
Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇãÑ*ßæá ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ Ç*ÖÇ Í*Ë Çä ÛÓÇáÇÊ ÇãÑ*ßæá ÊÚÏ ãä ÇÝÖá 3 ÛÓÇáÇÊ ãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ ÇãÑ*ßæá ÇáãÊØæÑÉ Í*Ë ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæß*áÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä Í*Ë ÇáÊÕä*Ú æ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇä*ÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æ ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ æ ÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ æ Û*ÑåÇ ßË*ÑÇ ãä ÇáÇÓÈÇÈ ÛÓÇáÇÊ ÇãÑ*ßæá ãÕÑ ÊßäæáæÌ*Ç ãÊÞÏãÉ áÌÚá ÇáÛÓ*á ãÊÚÉ ÈÇáÝÚá. æ*ÚÊÈÑ åÐÇ ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãäÒá*É Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÇãÑ*ßæá ãÕÑ ÚÇáì ÇáßÝÇÆÉ ÇáãÕäæÚ ÈÇÚáì ãÓÊæì ãä ÇáÊßäæáæÌ*É æ Ðæ ÇáßÝÇÆÉ ÇáÚÇá*É Úáì ÇáÚãá æ ÊÎÝ*Ö ßáÝÉ ÇáßåÑÈÇÁ ÝÔÑßÉ ÇãÑ*ßæá Õ*ÇäÉ Êß**Ý ÇãÑ*ßæá


٢- Õ*ÇäÉ ÊÑ*ä
Õ*ÇäÉ Êß**Ý ÊÑ*ä ãÕÑ ÚÇáì ÇáßÝÇÆÉ ÇáãÕäæÚ ÈÇÚáì ãÓÊæì ãä ÇáÊßäæáæÌ*É æ Ðæ ÇáßÝÇÆÉ ÇáÚÇá*É Úáì ÇáÚãá æ ÊÎÝ*Ö ßáÝÉ ÇáßåÑÈÇÁ ÝÔÑßÉ ÊÑ*ä ÇáÊì ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ÇáÚÇáã ãä Í*Ë ÇáãÈ*ÚÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÌã*Ú ÇÌåÒäåÇ ÈÔßá ÚÇã æ ÇáÊß**Ý ÈÔßá ÎÇÕ ÞÇãÊ ÈÇäÔÇÁ Êß**Ý ÊÑ*ä ÈÔßá ÎÇÕ ÈØÑÞÉ ÇÈÏÇÚ*É Úáì ãÓÊæì Ìã*Ú ÇáÇÌ*Çá ÇáãÕããÉ ãä ÇáÊß**ÝÇÊ æ ÞÇãÊ ÊÑ*ä ÈÏÚã ÐÇáß ÈãÌãæÚÉ ÝÑæÚ ãÊßÇãáÉ ÈÌã*Ú ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÎÏãÇÊ Êæß*á ÊÑ*ä .


٣- Õ*ÇäÉ Ó*ãäÓ
ÝÑ*Þ Úãá ãÍÊÑÝ *ÏÚãß æ*ÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æ*ÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , Í*Ë *Þæã ÈÔÑÍ Ìã*Ú ÇáãäÊÌÇÊ æãã*ÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑ*Ïæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæß*á Ó*ãäÓ , ßãÇ *æÌÏ ÝÑ*Þ ÏÚã Ýäì *Þæã ÈÕ*Çäå Ìã*Ú ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆ*å, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ Õ*Çäå Ó*ãäÓ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇ*ÖÇ *Õáßã ÇáÝä**ä Çáì ãäÒá áÕ*Çäå ÇÌåÒÊßã Ó*ãäÓ


٤- Õ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ Ý* ãÕÑ
Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ Õ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ ¡ ÇÎì Úã*á åÇ*ÓäÓ *ãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæß*á Õ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ æß*á åÇ*ÓäÓ \ Êæß*á åÇ*ÓäÓ ááÕ*ÇäÉ \ Êæß*á Õ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ \ Êæß*á ÎÏãå åÇ*ÓäÓ \ Êæß*á åÇ*ÓäÓ ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á ÛÓÇáÇÊ åÇ*ÓäÓ \ Êæß*á åÇ*ÓäÓ ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á åÇ*ÓäÓ Õ*ÇäÉ åÇ*ÓäÓ äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ åÇ*ÓäÓ ÞØÚ Û*ÇÑ åÇ*ÓäÓ ÇáÇÕá*É ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæß*á åÇ*ÓäÓ .

٥- Õ*ÇäÉ ÝÇ*áäÊ
ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÝÇ*áäÊ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæß*á ÝÇ*áäÊ ÈÇáÞÇåÑÉ vaillant maintenance Number Hotline in Egypt ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÇ*áäÊ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÝÇ*áäÊ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÇ*áäÊ “ÞÓã ÇáÕ*Çäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ý* ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É Êæß*á ÛÓÇáÇÊ ÝÇ*áäÊ Úáì Ç*Ï* ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏ*ä ááãÇÑßÇÊ Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÝÇ*áäÊ *ÞÏã áÚãáÇÁ٦- Õ*ÇäÉ ÊßäæÌÇÒ
Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÊßäæÌÇÒ *ÞÏã áÚãáÇÁ tecnogas company ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ ÊßäæÌÇÒ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÊßäæÌÇÒ áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í ¿ ÅÐä *áÒãß ÎÏãÇÊ Êæß*á ÊßäæÌÇÒ áÕ*ÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É ÇáßåÑÈÇÆ*É . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊá*Ýæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæß*á Õ*ÇäÉ Õ*ÇäÉ ÊßäæÌÇÒ | ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ - ÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá | Êæß*á Õ*ÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ ÊßäæÌÇÒ ÊßäæÌÇÒ ÇáãÚÊãÏ | ÑÞã Êá*Ýæä ÇáãÑßÒ ÇáÑÆ*Ó* ( ÛÓÇáÇÊ - ËáÇÌÇÊ - Ï*È ÝÑ*ÒÑ ).


٧- Õ*ÇäÉ *æä*ÝÑÓÇá
Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ *æä*ÝÑÓÇá ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ Ç*ÖÇ Í*Ë Çä ËáÇÌÇÊ *æä*ÝÑÓÇá ÊÚÏ ãä ÇÝÖá 3 ÛÓÇáÇÊ ãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ *æä*ÝÑÓÇá ÇáãÊØæÑÉ Í*Ë ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæß*áÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä Í*Ë ÇáÊÕä*Ú æ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇä*ÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æ ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ æ ÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ æ Û*ÑåÇ ßË*ÑÇ ãä ÇáÇÓÈÇÈ ÛÓÇáÇÊ *æä*ÝÑÓÇá ãÕÑ ÊßäæáæÌ*Ç ãÊÞÏãÉ áÌÚá ÇáÛÓ*á ãÊÚÉ ÈÇáÝÚá. æ*ÚÊÈÑ åÐÇ ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãäÒá*É .

٨- Õ*ÇäÉ ÏÇ*æ
Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÏÇ*æ ÑÞã Õ*ÇäÉ ÏÇ*æ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÏÇ*æ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæß*á ÏÇ*æ ÈÇáÞÇåÑÉ. Õ*ÇäÉ ÏÇ*æ “ÞÓã ÇáÕ*Çäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ý* ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É Êæß*á ÏÇ*æ Úáì Ç*Ï* ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏ*ä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáã*É ÊäÊÔÑ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÏÇ*æ áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í ¿ ÅÐä *áÒãß ÎÏãÇÊ Êæß*á ÏÇ*æ áÕ*ÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É ÇáßåÑÈÇÆ*É .

٩- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÓÇãÓæäÌ
ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÓÇãÓæäÌ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÓÇãÓæäÌ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÓÇãÓæäÌ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÓÇãÓæäÌ æÕ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÓÇãÓæäÌ Samsung maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÓÇãÓæäÌ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÓÇãÓæäÌÕ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÓÇãÓæäÌ ÓÇãÓæäÌ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ÓÇãÓæäÌ .


١٠ - Õ*ÇäÉ ÈæÔ
*æÌÏ Ýì Êæß*á ÈæÔ ÝÑ*Þ Úãá ãÍÊÑÝ *ÏÚãß æ*ÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æ*ÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , Í*Ë *Þæã ÈÔÑÍ Ìã*Ú ÇáãäÊÌÇÊ æãã*ÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑ*Ïæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÈæÔ , ßãÇ *æÌÏ ÝÑ*Þ ÏÚã Ýäì *Þæã ÈÕ*Çäå Ìã*Ú ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆ*å, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÈæÔ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇ*ÖÇ *Õáßã ÇáÝä**ä Çáì ãäÒá áÕ*Çäå ÇÌåÒÊßã .

١١- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ
Þã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÊæÔ*ÈÇ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÊæÔ*ÈÇ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÊæÔ*ÈÇ toshiba maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÊæÔ*ÈÇ ÈÇáÞÇåÑÉ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÊæÔ*ÈÇ .

١٢- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÇáßÊÑæÓÊÇÑ electrostar maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ( Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ - Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ - Õ*ÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ) . Õ*ÇäÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ

Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ *ÞÏã áÚãáÇÁ electrostar company ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇáßÊÑæÓÊÇÑ .

١٣- Õ*ÇäÉ Çá Ì* LG
*æÌÏ Ýì Êæß*á Çá Ì* ÝÑ*Þ Úãá ãÍÊÑÝ *ÏÚãß æ*ÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æ*ÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ Çá Ì* , Í*Ë *Þæã ÈÔÑÍ Ìã*Ú ÇáãäÊÌÇÊ æãã*ÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑ*Ïæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæß*á Çá Ì* , ßãÇ *æÌÏ ÝÑ*Þ ÏÚã Ýäì *Þæã Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ Çá Ì* Ìã*Ú ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆ*å, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ Õ*Çäå Çá Ì* ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇ*ÖÇ *Õáßã ÇáÝä**ä Çáì ãäÒá áÕ*Çäå ÇÌåÒÊßã Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ Çá Ì* ÑÞã Õ*ÇäÉ Çá Ì*

١٤ - ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ
ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÇáÈÇ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÇáÈÇ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÇáÈÇ Elba maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇáÈÇ ÈÇáÞÇåÑÉ .


١٥ - Êæß*á Õ*ÇäÉ ÇáÇÓßÇ
Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇáÇÓßÇ *ÞÏã áÚãáÇÁ alaska company ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ ÇáÇÓßÇËáÇÌÇÊ ÇáÇÓßÇ ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇáÇÓßÇ áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í .

١٦- Õ*ÇäÉ ÌæäßÑ ÇáÞÇåÑÉ

Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÌæäßÑ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÌæäßÑ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã Õ*ÇäÉ ÌæäßÑ ÈÇáÌ*ÒÉ ¡ Êæß*á ÌæäßÑ junke maintenance center all over EGYPT. ãäÇØÞ æ ÇÍ*ÜÜÇÁ. ãÑÇßÒ Õ*ÇäÉ ÌæäßÑ ÈÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ. ÝÞØ áÏì Õ*ÇäÉ ÌæäßÑ ÞÓã ÌÏ*Ï Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÌæäßÑ æÇ*ÖÇ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÌæäßÑ .


١٧- ÑÞã Õ*ÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ

ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ black and decker maintenance. ÑÞã Õ*ÇäÉ ÈáÇß ÇäÏ Ï*ßÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É .

١٨- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ß*äææÏ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ß*äææÏ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ß*äææÏ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ß*äææÏ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ß*äææÏ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ß*äææÏ kenwood maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ß*äææÏ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ß*äææÏ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ß*äææÏ .

١٩- Êæß*á Õ*ÇäÉ ÇÑ*ÓÊæä
Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇÑ*ÓÊæä *ÞÏã áÚãáÇÁ ariston company ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ ÇÑ*ÓÊæäËáÇÌÇÊ ÇÑ*ÓÊæä ÌåÇÒß ãÇÑßÉ ÇÑ*ÓÊæä áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í ¿ ÅÐä *áÒãß ÎÏãÇÊ Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÇÑ*ÓÊæä áÕ*ÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É ÇáßåÑÈÇÆ*É .

٢٠ - Õ*ÇäÉ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ ÇáÞÇåÑÉ

Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã Õ*ÇäÉ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ ÈÇáÌ*ÒÉ ¡ Êæß*á ÝÑ*Ì*Ï*Ñ frigidaire maintenance center all over EGYPT. Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ . Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ . Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÝÑ*Ì*Ï*Ñ .

٢١ - Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý

ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ãÇÌ*ß Ô*Ý æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ãÇÌ*ß Ô*Ý æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ãÇÌ*ß Ô*Ý magic chef maintenance. ÑÞã Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ãÇÌ*ß Ô*Ý ÈÇáÞÇåÑÉ. ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ãÇÌ*ß Ô*Ý Ý* ãÕÑ å* æÇÍÏÉ Öãä ÇÞÏã ÔÑßÇÊ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÅáßÊÑæä*É Ý* ÇáÚÇáã Í*Ë *ÚæÖ ÊÇÑ*ÎåÇ æäßÊÓÈ ËÞÉ ÚãáÇÆäÇ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ãÇÌ*ß Ô*Ý .

٢٢- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ Ý*á*ÈÓ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ Ý*á*ÈÓ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ Ý*á*ÈÓ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ Ý*á*ÈÓ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ Ý*á*ÈÓ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå Ý*á*ÈÓ philips maintenance. ãä ÎáÇá Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ Ý*á*ÈÓ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ Ý*á*ÈÓ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ Ý*á*ÈÓ .

٢٣ - Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ßáÝ*ä*ÊæÑ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ßáÝ*ä*ÊæÑ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ßáÝ*ä*ÊæÑ kelvinator maintenance. ÑÞã Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæß*á ßáÝ*ä*ÊæÑ ÈÇáÞÇåÑÉ. ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßáÝ*ä*ÊæÑ Ý* ãÕÑ å* æÇÍÏÉ Öãä ÇÞÏã ÔÑßÇÊ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÅáßÊÑæä*É Ý* ÇáÚÇáã Í*Ë *ÚæÖ ÊÇÑ*ÎåÇ æäßÊÓÈ ËÞÉ ÚãáÇÆäÇ Ý* ÇáÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú Í*Ë ÊÊÎÕÕ Çá*ßã ÇáÇä ÇÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ÇáãÊã*Òå Úá* ÇÝÖá ãÓÊæ* ãä ÇáÎÏãÇÊ áÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝ*ä*ÊæÑ Çáãä*Ç ÇáãÊã*Òå . Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ßáÝ*ä*ÊæÑ .

٢٤ - ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ßÑ*ÇÒì æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ßÑ*ÇÒì æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ßÑ*ÇÒì kiriazi maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ÈÇáÞÇåÑÉ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì “ÞÓã ÇáÕ*Çäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ý* ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É Êæß*á ßÑ*ÇÒì Úáì Ç*Ï* ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏ*ä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáã*É ÊäÊÔÑ *æÌÏ ãÔßáÉ Ý* ÇÏÇÁ ÌåÇÒß Çæ ÚØá ¿ ÈÇÏÑ ÇáÇä ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÑ*ÇÒì ÚÈÑ ÑÞã ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÊæß*á ßÑ*ÇÒì æÓ*Êã ÇáÑÏ ãä ÞÈá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ *ãßäß ÇáÊæÕá ãÚäÇ ÚÈÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä .

٢٥- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ *æä*æä Ç*Ñ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ *æä*æä Ç*Ñ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå *æä*æä Ç*Ñ unionaire maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ÈÇáÞÇåÑÉ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ “ÞÓã ÇáÕ*Çäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ý* ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É Êæß*á *æä*æä Ç*Ñ Úáì Ç*Ï* ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏ*ä ááãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáã*É ÊäÊÔÑ *æÌÏ ãÔßáÉ Ý* ÇÏÇÁ ÌåÇÒß Çæ ÚØá ¿ ÈÇÏÑ ÇáÇä ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÑßÒ Õ*ÇäÉ *æä*æä Ç*Ñ ÚÈÑ ÑÞã ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÊæß*á *æä*æä Ç*Ñ æÓ*Êã ÇáÑÏ ãä ÞÈá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ *ãßäß ÇáÊæÕá ãÚäÇ ÚÈÑ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä

٢٦- Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÇáÞÇåÑÉ

Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ æÇ*Ê Èæ*äÊ ãÕÑ ÊÚÏ ÇáÇÝÖá Ýì ãÌÇá ÇáÛÓÇáÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÑÞã ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÇáÞÇåÑÉ ¡ ÑÞã Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÈÇáÌ*ÒÉ ¡ Êæß*á æÇ*Ê Èæ*äÊ whitepoint maintenance center all over EGYPT. ãäÇØÞ æ ÇÍ*ÜÜÇÁ. ãÑÇßÒ Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÈÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ. ÝÞØ áÏì Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÞÓã ÌÏ*Ï áÇÕáÇÍ ËáÇÌÇÊ æÇ*Ê Èæ*äÊ º *Þæã ãÊÇÈÚÉ ßÇãáÉ ãä ãÔÑÝ* ÎØæØ ÇáÓ*Ñ ááÊäÓ*Þ ÇáÊÇã ãÚ Ìã*Ú ÚãáÇÁ ãÑßÒ ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ æÇ*Ê Èæ*äÊ ÈÇáÞÇåÑå Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ æÇ*Ê Èæ*äÊ æ . Ç*ÖÇ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ æÇ*Ê Èæ*äÊ .

٢٧ - Õ*ÇäÉ ÇäÏÓÊ
ÑÞã Õ*ÇäÉ ÇäÏÓÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä Ý* ãÕÑ ÇáÞÇåÑÉ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÎÏãÉ ÈÞØÚ ÇáÛ*ÇÑ ÇáÇÕá*É ÇÑÞÇã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÇäÏÓÊ ËáÇÌÇÊ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Êæß*á ÇäÏÓÊ ÈÇáÞÇåÑÉ indesit maintenance Number Hotline in Egypt ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ “ÞÓã ÇáÕ*Çäå æÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ ” ãÑßÒ ÎÏãÉ ãÊßÇãá ãÊÎÕÕ Ý* ÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É Êæß*á ÛÓÇáÇÊ ÇäÏÓÊ Úáì Ç*Ï* ÎÈÑÇÁ ãÚÊãÏ*ä ááãÇÑßÇÊ Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ ÇäÏÓÊ *ÞÏã áÚãáÇÁ indesit ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É .

٢٨ - ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ ÈÇæÑ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÈÇæÑ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå ÈÇæÑ power maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ ÈÇæÑ

٢٩- Êæß*á Õ*ÇäÉ äÇÔ*æäÇá
Çáæß*á ÇáãÚÊãÏ ÇáæÍ*Ï ÈãÕÑ áÕ*ÇäÉ ÃÌåÒÉ äÇÔ*æäÇá *ÞÏã áÚãáÇÁ national company ÎÏãÇÊ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É æÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ äÇÔ*æäÇá ÌåÇÒß Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ äÇÔ*æäÇá ãÇÑßÉ äÇÔ*æäÇá áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í ¿ ÅÐä *áÒãß ÎÏãÇÊ Êæß*á äÇÔ*æäÇá áÕ*ÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É ÇáßåÑÈÇÆ*É . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊá*Ýæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæß*á Õ*ÇäÉ äÇÔ*æäÇá Ç*ÖÇ ãã*ÒÇÊ ÇÎÑ*
Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ äÇÔ*æäÇá٣٠ - Õ*ÇäÉ ÔÇÑÈ Ý* ãÕÑ
ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÔÇÑÈ ¡ ÇÎì Úã*á ÔÇÑÈ *ãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæß*á Õ*ÇäÉ ÔÇÑÈ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕ*ÇäÉ ÔÇÑÈ æß*á ÔÇÑÈ \ Êæß*á ÔÇÑÈ ááÕ*ÇäÉ \ Êæß*á Õ*ÇäÉ ÔÇÑÈ \ Êæß*á ÎÏãå ÔÇÑÈ \ Êæß*á ÔÇÑÈ ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á ÛÓÇáÇÊ ÔÇÑÈ \ Êæß*á ÔÇÑÈ ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á ÔÇÑÈ Õ*ÇäÉ ÔÇÑÈ äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ ÔÇÑÈ ÞØÚ Û*ÇÑ ÔÇÑÈ ÇáÇÕá*É ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæß*á ÔÇÑÈ ãä ÇÌá ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÔÇÑÈ ãÕÑ Êæß*á Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ÔÇÑÈ .

٣١- ãÑßÒ Õ*ÇäÉ È*ßæ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ È*ßæ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ È*ßæ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ È*ßæ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ È*ßæ æ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ È*ßæ beko maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ È*ßæ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ È*ßæ ãæËæÞ æãÎÊÕ Ý* ÊÞÏ*ã ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú æÇáÖãÇä æÇáÕ*ÇäÉ ÇáãäÒá*É ãä ÎáÇá ÇáÇÊÕÇá ÑÞã Õ*ÇäÉ È*ßæ .

٣٢- Õ*ÇäÉ ßÇÑ**Ñ Ý* ãÕÑ
ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ßÇÑ**Ñ ¡ ÇÎì Úã*á ßÇÑ**Ñ *ãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæß*á Õ*ÇäÉ Êß**ÝÇÊ ßÇÑ**Ñ Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕ*ÇäÉ ßÇÑ**Ñ æß*á ßÇÑ**Ñ \ Êæß*á ßÇÑ**Ñ ááÕ*ÇäÉ \ Êæß*á Õ*ÇäÉ ßÇÑ**Ñ ÑÞã Õ*ÇäÉ ßÇÑ**Ñ .

٣٣ - Õ*ÇäÉ Ó*áÊÇá Ý* ãÕÑ
ÇÌá Çä ÊäÚã ÇäÊ æÇÓÑÊß ÈÇÝÖá ÎÏãÉ ãä ãÑßÒ Õ*ÇäÉ Ó*áÊÇá ¡ ÇÎì Úã*á Ó*áÊÇá *ãßäß Çä ÊÊÕá ÈäÇ äÍä Êæß*á Õ*ÇäÉ Ó*áÊÇá Ýì Çì æÞÊ Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÕ*ÇäÉ Ó*áÊÇá Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÇÊ Ó*áÊÇá \ Êæß*á Ó*áÊÇá ááÕ*ÇäÉ \ Êæß*á Õ*ÇäÉ Ó*áÊÇá \ Êæß*á ÎÏãå Ó*áÊÇá \ Êæß*á Ó*áÊÇá ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á ÛÓÇáÇÊ Ó*áÊÇá \ Êæß*á Ó*áÊÇá ËáÇÌÇÊ \ Êæß*á Ó*áÊÇá Õ*ÇäÉ Ó*áÊÇá äÞÏã áßã ÇÝÖá ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ Ó*áÊÇá ÞØÚ Û*ÇÑ Ó*áÊÇá ÇáÇÕá*É ÈÖãÇä ÚÇã ãä Êæß*á Ó*áÊÇá Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ Ó*áÊÇá٣٤ - ãÑßÒ Õ*ÇäÉ Ìá*ã ÌÇÒ
ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ÈæÊÇÌÇÒÇÊ Ìá*ã ÌÇÒ Ý* ãÕÑ ÎÏãÉ ÚãáÇÁ Õ*ÇäÉ Ìá*ã ÌÇÒ ÈãÕÑ Ê**Í áß ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ËáÇÌÇÊ Ìá*ã ÌÇÒ æ Ï*È ÝÑ*ÒÑ Ìá*ã ÌÇÒ æÕ*ÇäÉ ãÈÑÏ ã*Çå Ìá*ã ÌÇÒ glem gas maintenance. ãä ÎáÇá ãÑßÒ Õ*ÇäÉ Ìá*ã ÌÇÒ ÊÓÊØ*Ú ÇáÚËæÑ Úáì ÇÞÑÈ ãÞÏã ÎÏãÉ Õ*ÇäÉ Ìá*ã ÌÇÒ ãæËæÞ . Êæß*á Ìá*ã ÌÇÒ
ÈæÊÇÌÇÒ Ìá*ã ÌÇÒ
.

Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ Õ*ÇäÉ ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß ãÕÑ ÇáÐì ÊÚÏ ãä ÇÝÖá ÇäæÇÚ ÇáËáÇÌÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÕÑì æ ÎÇÑÌÉ Ç*ÖÇ Í*Ë Çä ËáÇÌÇÊ ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß ÊÚÏ ãä ÇÝÖá ÇáËáÇÌÇÊ ÇáãÊæÇÌÏÉ ÈÇáÓæÞ ÇáãÍáì æ ÇáÏæáì æ ÐÇáß ãä ÎáÇá ÞæÊåÇ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ãÇÑßÉ ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß ÇáãÊØæÑÉ Í*Ë ÊÚÊÈÑ ãä ÇÝÖá ÇáÊæß*áÇÊ Ýì ÇáÚÇáã ãä Í*Ë ÇáÊÕä*Ú Êæß*á ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ßæ ÌæÏÊÉ æ ÇáÇãßÇä*ÇÊ æ ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú . ÔÑßÉ ÑÞã Õ*ÇäÉ ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß ÇáÇÝÖá Ýì ãÕÑ áÌÚá ãØÈÎ Çá*æã ÇáÍÏ*Ë ãÊßÇãáÇð¡ ÊÞÏã ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß ËáÇÌÇÊåÇ ÇáÌÏ*ÏÉ ÇáãÊÞÏãÉ æÇáÚãá*ɺ
áÊÚßÓ ÐæÞß ÇáÑÝ*Ú Ý* ÇáãØÈÎ
ÎÏãÉ ÚãáÇÁ ÌäÑÇá Çá*ßÊÑ*ß


-‫----------------‬

ÊÊãËøáõ Ãåã*øÉ ÇáËáÇÌÉ ÈÇáãäÒá Ý* ÍÝÙ ÇáãÃßæáÇÊ æ*Ñ* ãÑßÒ Õ*ÇäÉ æ*ÑáÈæá ááËáÇÌÇÊ Ý* ãÕÑ ÈÃäÉ áÇ*ãßä ÇáÇÓÊÛäÇÁ ÚäåÇ æ áæ á*æã æÇÍÏ . ÅÐÇð *ÌÈ ÇáÍÝÇÙ Úá* åÐÇ ÇáÌåÇÒ ÔÏ*Ï ÇáÇåã*É ¡ äÍä Ý* ãÑßÒ Êæß*á Õ*ÇäÉ æ*ÑáÈæá ÇáËáÇÌÇÊ æ ÇáÛÓÇáÇÊ Ý* ãÕÑ ÓäÚØ*ßã ÈÚÖ ÇáäÕÇÆÍ ááÍÇÝÙ Úá* ÇáËáÇÌÇÊ ÇáæÇ*Ê æÓÊäÌåÇæÓ ÈßÇãá ØÇÞÊåÇ áÃØæá æÞÊ ããßä . äÕÇÆÍ ãÑßÒ ÇáÇÓ ÑÞã ãÑßÒ Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ æ*ÑáÈæá ßÇ ááËáÇÌÇÊ ÓÊßæä ãä ÎáÇá ÊÞÓ*ã ÇÌÒÇÁ ÇáËáÇÌÉ ÍÊ* äæÖÍ ß*Ý*É ÇáÍÝÇÙ Úá* ßá ÌÒÁ Úá* ÍÏÇ . ÇáÌÓã ÇáÎÇÑÌ* ( ÇáÈæÏ*) *ÌÈ ÇÎÊ*ÇÑ ÇáãßÇä ÇáÕÍ*Í áÊæÇÌÏ ÇáËáÇÌÉ ÇæáÇð ãä Í*Ë ÇáÊåæ*É ááÌåÇÒ ÚãæãÇ ¡ ËÇä*Çð Çåã*É æÌæÏ ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÎÔÈ*É ÍÊ* áÇ *ØÇá ÇáËáÇÌÉ Ç* ã*ÇÉ ÇËäÇÁ ÊäÙ*Ý ÇáÇÑÖ . whirlpool refrigerators Maintenance Center ÇÈæÇÈ ÇáËáÇÌÉ æ ÇáÝÑ*ÒÑ æÇ*Ê æÓÊäÌåÇæÓ ÛÇáÈÇ ÓäåÊã ÈÇáßÇæÊÔ æ ÇáÇåÊãÇã ÇáÏæÑ* ÈÇáßÇæÊÔ *ÃÊ* ÈÓßÈ Çáã*ÇÉ ÇáÓÇÎäÉ
( ÏÑÌÉ ÇáÛá*Çä ) ãÑÉ ßá ÚÇã áÊáÇÝ* ÌÝÇÝ ÇáßÇæÊÔ æ ÇáÝØÑ*ÇÊ .
ÑÞã Õ*ÇäÉ æ*ÑáÈæá


‫---------------------‬


*æÌÏ Ýì Õ*ÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ ÝÑ*Þ Úãá ãÍÊÑÝ *ÏÚãß æ*ÎÏãß ÈßÇÝå ÇáÓÈá Çáããßäå æ*ÍÑÕ Úáì ÑÇÍÊß ÏÇÆãÇ , Í*Ë *Þæã ÈÔÑÍ Ìã*Ú ÇáãäÊÌÇÊ æãã*ÒÇÊåÇ áßã ÇÐÇ ßäÊã ÊÑ*Ïæä ÔÑÇÁ ÌåÇÒ ãÇ ãä Êæß*á æÓÊäÌåÇæÓ , ßãÇ *æÌÏ ÝÑ*Þ ÏÚã Ýäì *Þæã ÈÕ*Çäå Ìã*Ú ÇáÇÌåÒå ÇáßåÑÈÇÆ*å, ßãÇ ÊæÝÑ áßã ãÑáßÒ Õ*Çäå æÓÊäÌåÇæÓ ÎÏãå 24 ÓÇÚå , Ýì ÊáÞì ÔßæÇßã , æÇ*ÖÇ *Õáßã ÇáÝä**ä Çáì ãäÒá áÕ*Çäå
ÇÌåÒÊßã
ÑÞã Õ*ÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ
ÇáãäÒá*É. Õ*ÇäÉ ÛÓÇáÉ æ ËáÇÌÉ æ ÔÇÔÉ æ ÛÓÇáÉ ÇØÈÇÞ æ ÓÎÇä æ Êß**Ý æ áÇÈÊæÈ æ ÈæÊÇÌÇÒ æ ã*ßÑææ*Ý

‫--------------------------------‬

ãÇ ÈÚÏ ÇáÈ*Ú áÇÕáÇÍ ÇÚØÇá ÛÓÇáÇÊ – ËáÇÌÇÊ å*ÊÇÔ* ÌåÇÒß ãÇÑßÉ å*ÊÇÔ* áÇ *Úãá ÈÔßá ÕÍ*Í ¿ ÅÐä Õ*ÇäÉ å*ÊÇÔ* *áÒãß ÎÏãÇÊ Êæß*á å*ÊÇÔ* áÕ*ÇäÉ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒá*É ÇáßåÑÈÇÆ*É . ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÑÞã ÇáÊá*Ýæä ÇáãæÍÏ áãÑÇßÒ ÎÏãÉ Êæß*á Õ*ÇäÉ Õ*ÇäÉ å*ÊÇÔ* | ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ - ÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá | Êæß*á å*ÊÇÔ* ÇáãÚÊãÏ | ÑÞã Êá*Ýæä ÇáãÑßÒ ÇáÑÆ*Ó*
Õ*ÇäÉ ËáÇÌÇÊ å*ÊÇÔ* ÇáãÊÎÕÕæä ÇáæÍ*Ïæä Ý* ãÕÑ ÇáãÚÊãÏæä ÑÓã*Ç ãä ÞÈá ÑÞã Õ*ÇäÉ å*ÊÇÔ* ÇáÚÇáã*É æ ãåãÊäÇ ÅÝÊÊÇÍ ÃßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáãÑÇßÒ ÇáãÊÎÕÕÉ Ý* Õ*ÇäÉ Ìã*Ú ÇÌåÒÉ å*ÊÇÔ*ãæÇÞÚ ÇÎÑ*

ÑÞã Õ*ÇäÉ


ãÑßÒ Õ*ÇäÉ


Êæß*á Õ*ÇäÉ

ãÑÇßÒ Õ*ÇäÉ

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - Ïá*á ãÑÇßÒ ÇáÕ*ÇäÉ Ý* ãÕÑ = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

?? ?? ?????
?? 04-30-2020, 09:29 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 2
Hasan99
ÚÖæ

Hasan99 ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: Ïá*á ãÑÇßÒ ÇáÕ*ÇäÉ Ý* ãÕÑ

ÃäÇ ãæÇÝÞ
ÞÏ *ßæä åÐÇ ÑÇÆÚðÇ.
*ãßäß ÇÓÊÎÏÇã¡

java programming
?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÇÓÊäÝÇÑ ÃØÞã ÇáÕ*ÇäÉ áãæÇÌåÉ ØæÇÑÆ ÇáßåÑÈÇÁ æíáíÇã ÃÏäæÝ ÇáÕäÇÚÇÊ æÇáÚáæã ÇáÊØÈíÞíÉ 0 08-06-2012 10:08 AM
ãÍãÏ ãå*Ï*É æÇá* ÌåÉ ãÑÇßÔ ÊÇäÓ*ÝÊ ÇáÍæÒ ÓÇÈÞÇ æÇá* ÇáÌåÉ ÇáÔÑÞ*É ÍÇá*Ç *ÍÙì ÈÍÝá ÊæÏ*Ú Û*Ñ ãÓÈæÞ ÈæáÇ*É ãÑÇßÔ ÇáÏßÊæÑÉ ÓäÇÁ ÝÑíÏ ÅÓãÇÚíá ÇáãÝÊÇÍ ÇáÅÚáÇãí 0 05-24-2012 10:40 PM
ÊæÞÝ ãÕÝÇÉ ÈÇä*ÇÓ áÜ10Ã*Çã áÅÌÑÇÁ ÇáÕ*ÇäÉ ÇáÏæÑ*É ÑÍÇÈ Òíä æäæÓ ãäÊÏì ÇáÃÎÈÇÑ ÇáÃÌÊãÇÚíÉ 0 05-20-2012 03:17 PM
ÇáÕ*ÇäÉ ( ß*Ý *Úãá ãÍÑß ÇáÓ*ÇÑÉ¿ ) ÚÔÊÇÑ ÇáÃÍãÏ ÚÜÜÇáã ÇáÓíÇÑÇÊ æÇáÏÑÇÌÇÊ ÇáåæÇÆíÉ æÇáÓÝä æÇáØÇÆÑÇÊ æÇáØÑÞ 0 01-07-2012 02:55 PM
ÈãÕÝÇÉ ÍãÕ ÈÏÁ ÊäÝ*Ð ÃÚãÇá ÇáÕ*ÇäÉ áæÍÏÉ ÊÞØ*ÑÇáäÝØ ÇáÎÇã Assia Zaffour ÚÞÇÑÇÊ ÔÇáíåÇÊ æãÒÇÑÚ æÈíæÊ æÝíáÇÊ 0 04-04-2011 10:44 PM


?????? ???? 11:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir