?????   ??????? ?????? > ÇáãÝÊÇÍ ÇáÚÜÜÜÇã > ÚÇáã ÇáÃÈÑÇÌ æÇáÝáß æÇáäÌæã æÞÑÇÁÉ ÇáßÝ

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 08-08-2011, 09:43 PM
ãíæÔí ãíæÔí ??? ?????? ?????
ÚÖæ
 
?????? Ãåã ãã*ÒÇÊ ãä ÔåÑ æáÇÏÊß


 1 :
* ãÊÝÇÆá æÌÏ*
* *ÍÈ Çä *Úáã æ*ÊÚáã
* ÏÇÆã ÇáäÙÑ ááäÇÓ æäÞÇØ ÖÚÝåã
* *ÍÈ ÇáÇäÊÞÇÏ
* ãäÊÌ æãÌÊåÏ Ý* Úãáå
* Ðß* æãÑÊÈ æãäÙã
* ÍÓÇÓ æÇÝßÇÑå Úã*Þå
* *ÚÑÝ ß*Ý *ÓÚÏ ÇáÂÎÑ*ä
* åÇÏÆ ÇáÇ ÇÐÇ ÊÚÑÖ ááÇËÇÑå Çæ ÇáÖÛæØ
* *ã*á Çä *ßæä ãÍÇÝÙ
* ÍÇÖÑ ÇáÈÏ*åå
* *ÞÇæã ÇáãÑÖ áßäå *ã*á ááÇÕÇÈå ÈÇáÈÑÏ
* ÑæãÇäÓ* ¡ áßäå *æÇÌå ÕÚæÈÇÊ Ý* ÇáÊÚÈ*Ñ Úä ÍÈå
* *ÍÈ ÇáÃØÝÇá
* ÔÎÕ È*ÊæÊ*( *ÍÈ ÞÖÇÁ æÞÊå Ý* ÇáÈ*Ê )
* *ÊãÊÚ ÈÇáæáÇÁ ÎÕæÕÇ ááÃÕÏÞÇÁ
* *ÍÈ Çä *ØæÑ ÞÏÑÇÊå ÇáÇÌÊãÇÚ*å
* *ÔÚÑ ÈÇáÛ*Ñå æáÇßä á*Ó ÈÓåæáå.

 2:
* ÇÝßÇÑå ãÌÑÏå ( ÊÌÑ*Ï*å)
* *ÍÈ ÇáæÇÞÚ*å æÇáãËÇá*å
* Ðß* æãæåæÈ
* ÔÎÕ*Êå ãÊÛ*Ñå
* *ÊÕÑÝ ÈØÈ*ÚÊå
* åÇÏÆ æÎÌæá æãÊæÇÖÚ
* áÇ*ÈÇáÛ Ý* ÇÚÊÏÇÏå ÈäÝÓå
* *ÊãÊÚ ÈÇáæáÇÁ æÇáÃãÇäå
* áÏ*å ÇÑÇÏå æÊÕã*ã Þæ*Çä ááæÕæá Çáì ÇåÏÇÝå
* ãÍÈ ááÍÑ*å
* ãÊãÑÏ ãÚ ÈÚÖ ÇáÞ*æÏ
* *åÇÌã ãä *ÊÚÑÖ áå Çæ *äÊÞÏå Çæ *ÒÏÑ*å
* ÍÓÇÓ ÌÏÇ æÇÍÓÇÓå *ÌÑÍ ÈÓåæáå
* *È*ä Úá*å ÇáÛÖÈ ÈÓåæáå
* áÇ*ÝÖá ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáËÇäæ*å ¡ *ÕÈ ÊÑß*Òå Úáì ÇáÃÓÇÓ*ÇÊ
* *ÍÈ Êßæ*ä ÇáÕÏÇÞÇÊ áßä äÇÏÑÇ ãÇ *ÙåÑåÇ
* ÌÑÆ æÚä*Ï
* ãÊÝÇÆá
* æÇÞÚ* Ý* ÇÍáÇãå æÂãÇáå
* ÍÇÏ ÇáÐßÇÁ
* *ÍÈ ÇáÇÓÊãÊÇÚ æÇáÊÑÝ*å
* ÑæãÇäÓ* áßä *ÎÝ* Ðáß ÈÍÐÑ
* ãÊØ*Ñ æáÏ*å ÈÚÖ ÇáÇÚÊÞÇÏÇÊ ÇáÛÑ*Èå
* ãÓÑÝ
* *ÊÚáã ß*Ý *ÙåÑ ÚæÇØÝå

 3:
* Ðæ ÔÎÕ*å ÌÐÇÈå
* Íäæä
* ÎÌæá æãÍÇÝÙ
* ßÑ*ã æãÊÚÇØÝ æÇã*ä ÈÇáÝØÑå
* *ÍÈ ÇáÓáÇã æÇáåÏæÁ
* ÍÓÇÓ ÊÌÇå ÇáÂÎÑ*ä
* *ÍÈ Çä *ÎÏã ÇáÂÎÑ*ä
* á*Ó ãä ÇáÓåá ÇÛÖÇÈå
* ÌÏ*Ñ ÈÇáËÞå
* ãÞÏÑ æ*ÍÈ Çä *ÑÏ ÇáÌã*á
* Þæ* ÇáãáÇÍÙå æ*ÍÈ ÊÞ**ã ÇáÂÎÑ*ä
* ãäÊÞã
* ÎÝ*Ý ÇáÏã
* *ÍÈ ÇáÇÍáÇã æÐæ Î*Çá ÌÇãÍ
* *ÍÈ ÇáÓÝÑ
* *ÍÈ ÌÐÈ ÇáÇäÊÈÇå
* *ÓÊãÊÚ ÈÊÒ**ä æÇÚÇÏÉ Ï*ßæÑ ÇáÈ*Ê
* Ðæ ãæåÈå ãæÓ*Þ*å
* *ÍÈ ÇÞÊäÇÁ ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáÎÇÕå
* ãÒÇÌ*

 4:
* äÔ*Ø æÍÑß*
* ÍÇÓã æ*ÔÚÑ ÈÇáßÑå ÈÓåæáå áßäå *ã*á ááäÏã ÈÚÏ Ðáß
* *äÌÐÈ áäÝÓå æ*Íä Úá*åÇ
* Ðæ ÚÞá*å ãÊÞÏå
* Ï*ÈáæãÇÓ*
* ãæÇÓ*
* *ÍÈ ÇáÕÏÇÞÇÊ æÍá ãÔÇßá ÇáÂÎÑ*ä
* ÔÌÇÚ æãÞÏÇã
* ãÛÇãÑ
* ãÍÈ æãåÊã
* áØ*Ý æßÑ*ã
* ÚÇØÝ*
* ãäÊÞã
* ÚÏÇÆ*
* ÚÌæá Ý* ÞÑÇÑÊå æÇäÌÇÒÇÊå
* Ðæ ÐÇßÑå Þæ*É
* ÔÌ* ( ãË*Ñ ááÚæÇØÝ)
* ãÍÝÒ áäÝÓå æááÂÎÑ*ä
* *áÊÞØ ÇáãÑÖ ÈÓåæáå ÎÕæÕÇ ÂáÇã ÇáÕÏÑ æÇáÑÃÓ

 5:
* Úä*Ï æÞÇÓ* ÇáÞáÈ
* ÇÑÇÏÊå Þæ*å æÍæÇÝÒå ÝÚÇáå
* ÇÝßÇÑå Ðß*å
* ãä ÇáÓåá ÇÛÖÇÈå
* *ÍÈ ÌÐÈ ÇäÊÈÇå ÇáÂÎÑ*ä
* ãÔÇÚÑå Úã*Þå
* *ÊãÊÚ ÈÌãÇá ÍÓ* æãÚäæ*
* *ÊÎÐ ãæÞÝ Þæ* ãä ßá Ô*Á
* *ÊÃËÑ ÈÓåæáå
* áÇ *ÍÊÇÌ áÍæÇÝÒ áÇäå ãÍÝÒ áäÝÓå
* ãä ÇáÓåá Çä ÊæÇÓ*å
* äÙÇã* æãäåÌ* ( *ÚÒì Ðáß ááäÕÝ ÇáÇ*ÓÑ ãä ÇáÏãÇÛ )
* ÍÇáã
* áÏ*å ÞÏÑÉ Á ÚÇá*å Ý* ÞÑÇÁÉ ÇÝßÇÑ ÇáÇÎÑ*ä
* ãÊÝåã
* ÛÇáÈÇ ãÇ *ÕÇÈ ÈÇáÇã ÇáÑÃÓ æÇáÑÞÈå
* Î*Çáå Ì*Ï
* áÏ*å ÞÏÑå ÑÇÆÚå Ý* ÇáÌÏÇá
* Ðæ ÞæÇã Ìã*á
* áÏ*å ãÔÇßá Ý* ÇáÊäÝÓ
* *ÍÈ ÇáÇÏÇÈ æÇáÝäæä
* *ÍÈ ÇáÓÝÑ
* *ßÑå ÇáãßæË Ý* ÇáãäÒá
* ãÖØÑÈ æÞá*á ÇáÑÇÍå
* *Úãá ÈÌÏ
* ÑæÍå ÚÇá*å
* ãÓÑÝ

 6:
* áÏ*å äÙÑå æÊÝß*Ñ ÈÚ*Ï
* ãä ÇáÓåá ÇáÊÃË*Ñ Úá*å ÈÇáßÑã
* ãåÐÈ æÑÞ*Þ ÇáÍÏ*Ë
* áÏ*å ÇáßË*Ñ ãä ÇáÇÝßÇÑ
* ÍÓÇÓ
* ãÊÞÏ ÇáÐåä
* ãÊÑÏÏ
* *ÍÈ ÇáÊÃÌ*á
* ãäØÞ* æ*ÍÈ ÇáÇÝÖá ÏÇÆãÇ
* *ÙåÑ ÈØÈ*ÚÊå
* ãÑÍ æÎÝ*Ý ÇáÙá
* ãÒæÍ
* ãÌÇÏá Ì*Ï
* ËÑËÇÑ
* *ÍÈ ÇÍáÇã Çá*ÞÙå
* æÏæÏ
* *ßÓÈ ÕÏÇÞÇÊ ÈÓåæáå
* ËÇÈÊ
* ÔÎÕ*Êå ÊÙåÑ ÈÓåæáå
* ãä ÇáÓåá ÌÑÍå
* *ã*á ááÇÕÇÈå ÈÇáÈÑÏ
* *ÍÈ ÇáÊÃäÞ
* ãáæá
* ÔÏ*Ï ÇáÚäÇ*å ãÙåÑå
* äÇÏÑÇ ãÇ*ÙåÑ ÚæÇØÝå
* *ÍÊÇÌ áßË*Ñ ãä ÇáæÞÊ ÍÊì *ÊÌÇæÒ ÇáÇÐ*å
* ÚÞá*Êå ãã*Òå
* ÇÏÇÑ*
* Úä*Ï
* áÏ*å ãÈÏà ÈÌÚá ÇÕÍÇÈå ÇÚÏÇÆå æÇÚÏÇÆå ÇÕÍÇÈå.

 7:
* ÇäÓÇä ããÊÚ
* ßÊæã
* ÕÑ*Í ÈÓ ãä ÇáÕÚÈ Ýåãå
* åÇÏÆ ÇáÇ ÇÐÇ ãÇ ÇÍÓ ÈÇáÇËÇÑå Çæ ÊÚÑÖ ááÖÛæØ
* ãÚÊÒ ÈäÝÓå
* áÏ*å ÓãÚå Ø*Èå
* ãä ÇáÓåá ãæÇÓÇÊå
* Çã*ä
* *åÊã ÈãÔÇÚÑ ÇáÂÎÑ*ä
* ÇäÓÇä áØ*Ý
* ãÍÈæÈ
* ãä ÇáÓåá ÇáÊÍÏË Çá*å
* ÚÇØÝ* ÌÏÇ
* *ÊÕÑÝ Úáì ØÈ*ÚÊå æãÚ Ðáß *ÕÚÈ ÇáÊäÈÄ ÈÊÕÑÝÇÊå
* ãÒÇÌ* æÍÓÇÓ ÌÏÇ
* ÙÑ*Ý æãÒæÍ æÓÇÎÑ
* ÔÇÚÑ*
* áÇ *ã*á ááÇäÊÞÇã
* *ÓÇãÍ áßä áÇ *äÓì
* áÇ *ÍÈ ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáÛ*Ñ ÚÞáÇä*å æÇáÛ*Ñ ÖÑæÑ*å
* *ÞæÏ ÇáÇÎÑ*ä ãÇÏ*Ç æãÚäæ*Ç
* ÍÓÇÓ æ*ÑÓã ÇäØÈÇÚÇÊå ÈÍÐÑ
* ãÍÈ ææÏæÏ
* *ÚÇãá ÇáÇÎÑ*ä ÈãÓÇæÇÉ
* áÏ*å ÍÓ ÊÚÇØÝ Þæ*
* Ðß* æÍÐÑ
* *Íßã Úáì ÇáäÇÓ ÈãÙåÑåã ÇáÎÇÑÌ*
* ãÌÊåÏ Ý* ÇáÚãá
* ÔÚÇÑå: áÇ ÕÚæÈÇÊ

 8:
* *ÍÈ ÇáãÒÍ
* ÌÐÇÈ
* æÏæÏ æáØ*Ý æÍäæä
* ÔÌÇÚ æãÞÏÇã
* ËÇÈÊ æáÏ*å ãÄåáÇÊ Þ*ÇÏ*É
* *ÚÑÝ ß*Ý *æÇÓ* ÇáÇÎÑ*ä
* ßÑ*ã ÌÏÇ
* áÏ*å ÇÚÊÒÇÒ ßÈ*Ñ ÈäÝÓå
* *ÍÈ Çä *ãÊÏÍå ÇáÇÎÑæä
* áÏ*å ÑæÍ ÑÇÆÚå æÛ*Ñ ÇÚÊ*ÇÏ*å
* ãä ÇáÓåá ÇÛÖÇÈå
* ÔÏ*Ï ÇáÛÖÈ ÚäÏ ÇÓÊÝÒÇÒå
* Û*æÑ
* Þæ* ÇáãáÇÍÙÉ
* ÍÐÑæ ãÊ*ÞÙ
* ÓÑ*Ú ÇáÊÝß*Ñ
* ÇÝßÇÑ ãÓÊÞáå
* *ÍÈ Çä *ÞæÏ ,æáÇ *äÞÇÏ
* *ÍÈ ÇáÇÍáÇã
* áÏ*å ãæÇåÈ Ýä*å æãæÓ*Þ*å æÏÝÇÚ*É
* ÍÓÇÓ æáßä áÇ *Íãá Ý* ÞáÈå Ã* ÖÛ*äå
* ãÞÇæãÊå ááÇãÑÇÖ ÖÚ*ÝÉ
* *ÊÚáã ß*Ý *ÓÊÑÎ*
* ÚÌæá æ*äÌÒ ÇÚãÇáå ÈÓÑÚå
* ÑæãÇäÓ*
* ãÍÈ ææÏæÏ
* *ÍÈ Êßæ*ä ÇáÕÏÞÇÊ

 9:
* áØ*Ý æ*ÍÈ ÇáÊæÓØ Ý* ÇáÇãæÑ
* ÍÐÑ æãÊ*ÞÙ æãäÙã
* *ÍÈ ÊÕ*Ï ÒáÇÊ ÇáÂÎÑ*ä
* *ÍÈ ÇáÇäÊÞÇÏ
* åÇÏÆ æáßäå ãÊÍÏË Ì*Ï
* åÇÏÆ æ ( ÑÇ*Þ)
* ßÑ*ã æãÊÚÇØÝ
* ÞáÞ æãåÊã ÈÇáÊÝÇÕ*á
* Çã*ä æãæÇá æÌÏ*Ñ ÈÇáËÞå
* ãÊÞä áÚãáå
* ÍÓÇÓ
* ãÝßÑ
* ÐÇßÑÊå Þæ*å
* Ðß* æÍÓä ÇáÅØáÇÚ
* *ÍÈ ÇáÈÍË Úä ÇáãÚáæãÇÊ
* *ÌÈ Úá*å ÈÖÈØ äÝÓå ÚäÏãÇ *ÊÚÑÖ ááÇäÊÞÇÏ
* áÏ*å ÇáÞÏÑ Úáì ÊÍÝ*Ò ÐÇÊå
* ãÊÝåã
* ßÊæã
* *ÍÈ ÇáÑ*ÇÖå æÇáÓÝÑ
* ãä ÇáÕÚÈ Çä *ÙåÑ ÚæÇØÝå
* *ã*á Çáì ßÈÊ ãÔÇÚÑå
* ÕÚÈ ÇáÅÑÖÇÁ ÎÕæÕÇ Ý* ÇáÚáÇÞÇÊ
* *ÍÈ ÇáÝÓÍå æÇáÇÔ*ÇÁ ÇáÝÓ*Íå ÇáßÈ*Ñå
* äÇã*

 10:
* *ÍÈ ÇáËÑËÑå æÇáÊÍÏË
* *ÍÈ ãä *ÍÈå
* *ÍÈ Çä *ãÓß ÇáÚÕÇ ãä ÇáãäÊÕÝ
* áØ*Ý æÌÐÇÈ
* *ÊãÊÚ ÈÌãÇá ÎÇÑÌ* æÏÇÎá*
* áÇ *ßÐÈ Çæ *ÊÙÇåÑ
* ãÊÚÇØÝ
* *ÚÇãá ÇÕÏÞÇÁå ÈÍÓÈ Çåã*Êåã áå
* *ÍÈ Êßæ*ä ÇáÕÏÞÇÊ
* *äÌÑÍ ÈÓåæáå æ*ÊÔÇÆã ãä ÇáÌÑÍ Ç*ÖÇ ÈÓåæáå * ÚäÏãÇ *ÎÊÇÑ ÇÍÏÇ *ßæä ÇÎÊ*ÇÑå Çáì ÇáÃÈÏ((*ÍÈ ãä ÞáÈå))
*ãÒÇÌå Ó**Á (Úáì ÍÓÈ Çáá* *ÊÚÇãá ãÚÇå ÇÞÕÏ Úáì ÍÓÈ ÇáÊßÑæä* æÇáá* *ÞÏÑ Úá*å
* *ÍÈ ÇÍáÇã Çá*ÞÙå
* ãßÇÈÑ ÌÏÇ
* áÇ *åãå ãÇ *ÝßÑ Èå ÇáÂÎÑ*ä
* ÚÇØÝ*
* ÍÇÓã
* áÏ*å ÍÓ ÊäÈÄ Þæ*
* *ÍÈ ÇáÓÝÑ æÇáÇÏÈ æÇáÝä
* ãÍÈ æÏæÏ æÑÞ*Þ ÇáÚÈÇÑå
* ÑæãÇäÓ* ÌÏÇ ÌÏÇ
* Û*æÑ ÌÏÇ æÓÑ*Ú ÇáÇäÝÚÇá ÚäÏãÇ *ÒÚÌå ÇÍÏ
*ÎÝ*Ý ÇáÏã æ*ÍÈ ßá ãä *ÊãÊÚ ÈÎÝÉ ÇáÏã
* ÞáÞ
* *ÍÈ ÇáÇãÇßä ÇáãÝÊæÍå
* ÚÇÏá æãäÕÝ
* ãÓÑÝ æÓÑ*Ú ÇáÊÃËÑ
* *ÝÞÏ ËÞÊå ÈäÝÓå ÈÓÑÚå

 11:
* áÏ*å ÇáßË*Ñ ãä ÇáÇÝßÇÑ
* ãä ÇáÕÚÈ *Ýåãå ÇáÛ*Ñ Ì*ÏÇ
* ÈÚ*Ï ÇáäÙÑ
* æÐß* æÝÑ*Ï
* ÇÝßÇÑå Û*Ñ ÇÚÊ*ÇÏ*å
* ÍÇÏ ÇáÐßÇÁ
* áÏ*å ÞÏÑÉ ÊäÈÄ Þæ*å æÏÞ*Þå
* *ãßäå Çä *ÕÈÍ ØÈ*ÈÇ Ì*ÏÇ
* ÍÐÑ æãÊ*ÞÙ
* ÔÎÕ*Êå ÍÑß*å
* ßÊæã
* ÝÖæá*
* *ÚÑÝ ß*Ý *äÈÔ ÇáÇÓÑÇÑ
* ÏÇÆã ÇáÊÝß*Ñ
* Þá*á ÇáßáÇã æãÚ Ðáß ÝÇäå ÔÎÕ Çä*Ó
* ÔÌÇÚ æßÑ*ã
* ÕÈæÑ
* Úä*Ï æÞÇÓ* ÇáÞáÈ
* ÔÚÇÑå : áÇ Ô*Á ÕÚÈ ãÚ ÇáÇÑÇÏå
* ãÕãã Úáì ÇåÏÇÝå
* áÇ *ÓÊÓáã ÇÈÏÇ
* ÕÚÈ ÇáÇÛÖÇÈ ÇáÇ ÇÐÇ ãÇ ÇÓÊÝÒ
* *ÍÈ ÇáÇÎÊáÇÁ ÈäÝÓå
* *ÝßÑ ÈØÑ*ÞÉ ÊÎÊáÝ Úä ÇáÇÎÑ*ä
* ÍÇÏ ÇáÐßÇÁ
* á*å ÇáÞÏÑå Úáì ÊÍÝ*Ò ÐÇÊå
* áÇ *ÍÈ ÇáãÏ*Í
* ÑæÍå ÚÇá*å
* ÕáÈ æ Þæ* ÇáÈä*å
* ãÍÈ æãÎáÕ ÌÏÇ áãä *ÍÈ æ áÇ*ÊÓÑÚ Ý* ÇÙåÇÑ ÍÈå

12:
* ßÑ*ã æãÍÈ
* ÚÌæá æãÊÚÌá( Û*Ñ ÕÈæÑ)
* ØãæÍ
* Ðæ ÊÇË*Ñ ÚÇá* Ý* ÇáÊäÙ*ã
* Ðæ ÕÍÈå ããÊÚå
* ÇÌÊãÇÚ* æ*ÍÈ ÇáÇÎÊáÇØ ãÚ ÇáäÇÓ
* *ÍÈ ÇáãÏ*Í
* *ÍÈ ÌÐÈ ÇáÇäÊÈÇå
* *ÍÈ Çä *ßæä ãÍÈæÈÇ
* Çã*ä æÌÏ*Ñ ÈÇáËÞå
* Û*Ñ ãÊÙÇåÑ
* ØÇÞå ÇÓÊÍãÇáå ãÍÏæÏå æáÇ *ÊãÊÚ ÈØæáÉ ÇáÈÇá
* ÔÎÕ*Êå ãÊÛ*Ñå
* á*Ó ãÛÑæÑ
* ËÞÊå ÈäÝÓå ÚÇá*å
* *ÍÈ ÇáãÒÇÍ
* *ßÑå ÇáÊÞ*Ï
* áÏ*å ÍÓ ÏÚÇÈå
* ãäØÞ*.....!!

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - Ãåã ãã*ÒÇÊ ãä ÔåÑ æáÇÏÊß = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

ÊæÞíÚ : ãíæÔí


ÇáæØä ÛÇá?* , æÇáæØä ÚÒ?*Ò , æÇáæØä ÔÇãÎ , æÇáæØä ÕÇãÏ
áÃä ÇáæØä åæ ÐÇÊäÇ ! ÝáäÏÑß åÐå ÇáÍÞ?*ÞÉ
æáäÍÈ æØääÇ ÈÃÞÕì ãÇ äÓÊØ?*Ú ãä ÇáÍÈ
æá?*ßä æØääÇ åæ ÇáãÚÔæÞ ÇáÃæá , ÇáÐ?* áÇ ?*ÓÇæ?*å
æáÇ ?*ÏÇä?*å ãÚÔæÞ ÂÎÑ… ÝáÇ Í?*ÇÉ ÇäÓÇä?*É ãä Ïæä æØä
æáÇ æÌæÏ ÇäÓÇä?* ãä Ïæä æØä.

?? ?? ?????
?? 08-09-2011, 11:08 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 2
ÍäÇ ÇáÍÓæä
ÚÖæ

ÍäÇ ÇáÍÓæä ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: Ãåã ãã*ÒÇÊ ãä ÔåÑ æáÇÏÊß

ÈÇáÑÛã ãä Çä* ãÇÈÂãä ÈåÇáÔÛáÇÊ,ÈÓ æÇááå ÚäÌÏ ãã*ÒÇÊ ÇáÔåÑ *á* æáÏÊ Ý*å ÃÛáÈÇ ÈÊäØÈÞ Úáì ÔÎÕ*Ê*..Ú ßá ÍÇá ÊÓáã Ç*Ï*ß* *Çã*æÔ*..
?? ?? ?????
?? 08-10-2011, 11:44 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 3
ãíæÔí
ÚÖæ

ãíæÔí ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: Ãåã ãã*ÒÇÊ ãä ÔåÑ æáÇÏÊß

ÔßÑÇ Úáì ãÑæÑß
æÃäÇ ßãÇä ãÇ ÈÕÏÞ å*ß ÞÕÕ
ÈÓ *Úä* ÇáæÇÍÏ È*ÊÓáì
ÇáÊæÞíÚ


ÇáæØä ÛÇá?* , æÇáæØä ÚÒ?*Ò , æÇáæØä ÔÇãÎ , æÇáæØä ÕÇãÏ
áÃä ÇáæØä åæ ÐÇÊäÇ ! ÝáäÏÑß åÐå ÇáÍÞ?*ÞÉ
æáäÍÈ æØääÇ ÈÃÞÕì ãÇ äÓÊØ?*Ú ãä ÇáÍÈ
æá?*ßä æØääÇ åæ ÇáãÚÔæÞ ÇáÃæá , ÇáÐ?* áÇ ?*ÓÇæ?*å
æáÇ ?*ÏÇä?*å ãÚÔæÞ ÂÎÑ… ÝáÇ Í?*ÇÉ ÇäÓÇä?*É ãä Ïæä æØä
æáÇ æÌæÏ ÇäÓÇä?* ãä Ïæä æØä.

?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÇÚÑÝ ÔÎÕ*Êß "Ý* Ã* ÔåÑ ßÇäÊ æáÇÏÊß ¿¿¿ дЯҸдĐ₣ Úáã ÇáÅÌÊãÇÚ æ ÇáÝáÓÝÉ æÇáÊÑÈíÉ æÚáã ÇáäÝÓ 2 10-14-2010 11:01 AM
ÔåÑ æáÇÏÊß *ßÔÝ ÔÎÕ*Êß!!!! Rudaina ÚÇáã ÇáÃÈÑÇÌ æÇáÝáß æÇáäÌæã æÞÑÇÁÉ ÇáßÝ 0 06-25-2010 05:15 PM
ÈãÌÑÏ ÇÚØÇÆå ÊÇÑ*Î æáÇÏÊß!!! Rudaina ÚÇáã ÇáÃÈÑÇÌ æÇáÝáß æÇáäÌæã æÞÑÇÁÉ ÇáßÝ 6 03-27-2010 07:07 PM
ÇÓÊÎÏã æáÇÏÊß ßÅäÓÇä..ÇáãÍÇã* ÈÓÇã ÇáãÚÑÇæ* asrar ãÞÜÜÜÜÜÜÜÇáÇÊ - äÏæÇÊ - ãÍÇÖÑÇÊ - ãÌáÇÊ - ãÄÊãÑÇÊ 0 02-27-2010 08:15 PM
ÇÓÊÎÏã æáÇÏÊß ßÅäÓÇä áÊõÌÑøöÈ ÇáÛöÈØÉ ÇáÑæÍ*É )) ÝÑíÏ ÙÝæÑ ãÞÜÜÜÜÜÜÜÇáÇÊ - äÏæÇÊ - ãÍÇÖÑÇÊ - ãÌáÇÊ - ãÄÊãÑÇÊ 0 02-19-2010 11:50 PM


?????? ???? 03:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir