?????   ??????? ?????? > ÇáÞÓã ÇáÃÚáÇãí > ÚÜÜÇáã ÇáÓíÇÑÇÊ æÇáÏÑÇÌÇÊ ÇáåæÇÆíÉ æÇáÓÝä æÇáØÇÆÑÇÊ æÇáØÑÞ

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 10-06-2011, 08:30 PM
almooftah
ÒÇÆÑ
 
?????? ÊÎÝÖ ÔÑßÉ åæäÏÇ ÅäÊÇÌåÇ ãä Çá*ÇÈÇä ÈäÓÈÉ 50%


"åæäÏÇ" ÊÎÝÖ ÅäÊÇÌåÇ ãä Çá*ÇÈÇä ÈäÓÈÉ 50%åæäÏÇ
ßÊÈÊ *ÇÓã*ä ÎÇáÏ
ÞÑÑÊ ÔÑßÉ åæäÏÇ ÊÎÝ*Ö ÕÇÏÑÇÊåÇ ãä Çá*ÇÈÇä ÈäÓÈÉ 50% Ýì ÇáÜ 10 ÓäæÇÊ ÇáãÞÈá*É¡ äÙÑÇ áÇÑÊÝÇÚ ÓÚÑ Çá*ä ÇáÐì *ÄËÑ ÓáÈÇ Úáì ÊßÇá*Ý ÇáÅäÊÇÌ æÊÚÊÈÑ åÐå ÇáÎØæÉ åì ÅÍÏì ÇáÎØæÇÊ ÇáÊì ÇÊÎÐÊåÇ åæäÏÇ áÒ*ÇÏÉ ãÈ*ÚÇÊåÇ Ýì ÃÓæÇÞ ÃÎÑì ÈÚ*ÏÇ Úä Úãá*É ÊÐÈÐÈ ÇáÚãáÉ.
æÞÇãÊ åæäÏÇ ÈÇáÝÚá ÈÊÎÝ*Ö ÍÌã ÕÇÏÑÇÊåÇ ãä Çá*ÇÈÇä ÈäÓÈÉ 10 Åáì 20% Ýì ÇáÓäÉ ÇáãÇá*É ÇáÊì ÊäÊåì Ýì 31 ãÇÑÓ 2011¡ ßãÇ ÞÑÑÊ åæäÏÇ ÅäÊÇÌ Ó*ÇÑÉ ã*äì 660 CC ááÓæÞ Çá*ÇÈÇäì Ýì ÇáÝÊÑÉ ÇáÞÇÏãÉ¡ æÐáß áÊÓÊØ*Ú ÇáÔÑßÉ ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈäÓÈÉ ÅäÊÇÌåÇ¡ æÇáÐì *Õá Åáì ãá*æä Ó*ÇÑÉ Óäæ*Ç Ýì Çá*ÇÈÇä.
*ÔÇÑ Åáì Ãä åæäÏÇ ÞÇãÊ ÈÊÕä*Ú 910.000 ÃáÝ Ó*ÇÑÉ Ýì Çá*ÇÈÇä åÐÇ ÇáÚÇã¡ ßãÇ ÕÑÍÊ åæäÏÇ Úä ÎØÊåÇ áÊÕä*Ú ÈÚÖ ãæÏ*áÇÊåÇ ÇáÜ CRV Ýì ÃãÑ*ßÇ ÇáÔãÇá*É ÈÏáÇ ãä Çá*ÇÈÇä äÙÑÇ áÇÑÊÝÇÚ Çá*ä.

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - ÊÎÝÖ ÔÑßÉ åæäÏÇ ÅäÊÇÌåÇ ãä Çá*ÇÈÇä ÈäÓÈÉ 50% = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÔÑßÉ åæäÏÇ ááÓ*ÇÑÇÊ ÚÇã 1948 .. Êã ÊÃÓ*Ó Assia Zaffour ÚÜÜÇáã ÇáÓíÇÑÇÊ æÇáÏÑÇÌÇÊ ÇáåæÇÆíÉ æÇáÓÝä æÇáØÇÆÑÇÊ æÇáØÑÞ 0 10-09-2012 07:50 AM
ÑæÓ*Ç ÊÎÝÖ ÇáÑÓæã Úáì ÕÇÏÑÇÊ ÇáäÝØ ÈäÓÈÉ 12% almooftah ÇáãÝÊÇÍ ÇáÅÚáÇãí 0 07-01-2012 03:17 PM
åæäÏÇ æáÇÚÈ ÇáãÇä *æäÇ*ÊÏ *ÞæÏÇä Çá*ÇÈÇä áÇßÊÓÇÍ ÇáÃÑÏä ÈÓÏÇÓ*É ßãÇá ÓáÇãí ãäÊÏì ÇáÑíÇÖÉ ÇáÚÇã 0 06-08-2012 04:58 PM
åæäÏÇ *ÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÃãÇã ËáÇË*É áãäÊÎÈ Çá*ÇÈÇä Ý* ãÑãì ÚãÇä ÈÓíã ØíÈÇ ÂÎÈÇÑ äÇÏí ÇáßÑÇãÉ 0 06-03-2012 07:31 PM
ÔÑßÉ ÊÎÝÖ ÊÕä*Ý ÊæäÓ Åáì ÇáÏÑÌÉ ÚÇá*É ÇáãÎÇØÑ ÑÍÇÈ Òíä æäæÓ ãäÊÏì ÇáÃÎÈÇÑ ÇáÃÌÊãÇÚíÉ 0 05-24-2012 02:14 AM


?????? ???? 12:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir