?????   ??????? ?????? > ãÝÊÇÍ ÇáÚáæã æÇáãÚÑÝÉ > ÇáÕäÇÚÇÊ æÇáÚáæã ÇáÊØÈíÞíÉ

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 02-14-2011, 01:02 PM
Enana Zaffour Enana Zaffour ??? ?????? ?????
ãÔÑÝ
 
?????? ÅãßÇä*É ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ãÚ ÓæÑ*É ÔÑßÉ ÅäÊÑ ÑÇæ ÇáÑæÓ*É ááØÇÞÉ


ÅäÊÑÑÇæ ÇáÑæÓ*É ááØÇÞÉ:ÅãßÇä*É ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ãÚ ÓæÑ*É
ÃÈæ ÙÈ*-ÓÇäÇ

ÃÚáä ÈæÑ*Ó ßæÝÇáÊÔæß ÑÆ*Ó ÔÑßÉ ÅäÊÑ ÑÇæ ÇáÑæÓ*É ááØÇÞÉ Åä ÇáÔÑßÉ ÊäÙÑ Ý* ÅãßÇä*É ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ãÚ ÓæÑ*É áÊæÑ*Ï ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆ*É æ ßÐáß ãÚ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÃÊÑÇß.

æäÞáÊ æßÇáÉ äæÝæÓÊ* ÇáÑæÓ*É ááÃäÈÇÁ Úä ßæÝÇáÊÔæß Þæáå ÃãÓ Ý* ÊÕÑ*Í ááÕÍÝ**ä ÈãäÇÓÈÉ ÇÝÊÊÇÍ ãßÊÈ ÇáÔÑßÉ ÇáÇÞá*ã* Ý* ÏæáÉ ÇáÇãÇÑÇÊ ÇáÚÑÈ*É ÇáãÊÍÏÉ.. áÏ*äÇ ãÔÑæÚ ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ãÚ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÓæÑ**ä æÇáÃÊÑÇß Ý* ãÌÇá ÊæÑ*Ï ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆ*É ãÖ*ÝÇ Ãä ÇáÔÑßÉ ÊäÙÑ Ã*ÖÇ Ý* ÅãßÇä*É ÅÚÇÏÉ ÈäÇÁ ãÍØÉ ÏÇÎÇä ÇáßåÑãÇÆ*É ÈÞæÉ 670 ã*ÛÇæÇØ Ý* ÇáÚÑÇÞ.

æÊÇÈÚ ßæÝÇáÊÔæß Åä ÇáÔÑßÉ ÊäÙÑ Ý* ãÓÃáÉ ÊÃÓ*Ó ãßÊÈ ÊÕã*ãÇÊ Ý* Çá*ãä áÊÍÏ*Ë æÅÏÇÑÉ ÇáãÍØÇÊ ÇáßåÑÍÑÇÑ*É æ*Ôãá ÇáãÔÑæÚ ÊÍÏ*Ë ËáÇË æÍÏÇÊ Êæá*Ï*É ÈÞ*ãÉ ÊÕá Çáì äÍæ100 ãá*æä ÏæáÇÑ.

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - ÅãßÇä*É ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ãÚ ÓæÑ*É ÔÑßÉ ÅäÊÑ ÑÇæ ÇáÑæÓ*É ááØÇÞÉ = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÇáÃæáì ãä äæÚåÇ Ý* ÓæÑ*É..äÞÇÈÉ ÇáÃÓäÇä ÊÄÓÓ «ÇáÔÑßÉ ÇáØÈ*É ÇáÓä*É»...ÞÑ*ÈÇð.. ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ ááäÝÞÇÊ ÇáØÈ*É ÈÇáÊÚÇæä ãÚ ä ÇáãÝÊÇÍ ÚÇáã ÇáÕÍÇÝÉ 0 05-22-2012 01:53 AM
ÊÔÊÑ* ÔÑßÉ ÛÇÒÈÑæã ÇáÑæÓ*É ÔÑßÉ È*á ÊÑÇäÓ ÛÇÒ ÇáÈ*áÇÑæÓ*É ãÞÇÈá 2.5 ãá*ÇÑ ÏæáÇÑ ÈÏÑ ÙÝæÑ ÇáÕäÇÚÇÊ æÇáÚáæã ÇáÊØÈíÞíÉ 0 06-24-2011 10:01 PM
ÊÄÓÓÇä ÔÑßÉ ãÔÊÑßÉ "ÑæÓ äÝØ"ÇáÑæÓ*É æ"ÈÑ*Ê*Ô ÈÊÑæá*æã"ÇáÈÑ*ØÇä*É Enana Zaffour ÇáÃÞÊÕÇÏ æÇáÈæÑÕÉ æÇáÃÓæÇÞ ÇáãÇáíÉ 0 01-17-2011 12:30 AM
ÈÍË ÅãßÇä*É ÅäÔÇÁ ÔÑßÉ ÚÑÈ*É ÞÇÈÖÉ Ý* ÇáãÄÊãÑ ÇáÚÑÈ* 11 ááËÑæÉ ÇáãÚÏä*É Ý* á*È*Ç ÇáãÝÊÇÍ ÇáÃÞÊÕÇÏ æÇáÈæÑÕÉ æÇáÃÓæÇÞ ÇáãÇáíÉ 0 08-28-2010 10:52 AM
ÔÑßÉ "ÇæÑÇáãÇÔ" ÇáÑæÓ*É ÊÈÑã ÇÊÝÇÞ*É ÊÚÇæä ãÚ ÔÑßÉ äÝØ*É ÓæÑ*É ÇáãÝÊÇÍ ãäÊÏì ÇáÃÎÈÇÑ .. News..ÝäíÉ..ËÞÇÝíÉ..ÑíÇÖíÉ..ÚáãíÉ 0 08-24-2010 12:27 AM


?????? ???? 08:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir