?????   ??????? ?????? > ÇáãÝÊÇÍ ÇáÚÜÜÜÇã > ãäÊÏì ÇáÍæÇÑ ÇáÚÇã

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 09-04-2010, 05:19 AM
ÚáÇÁ ÇáÏíä ÈÔíÑ ÚáÇÁ ÇáÏíä ÈÔíÑ ??? ?????? ?????
ãÓÊÔÇÑ ÅÏÇÑí
 
?????? ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-


ÊÑÇÝÞ ßá ÇáäÇÓ
æÊÏÎá ÊÝÇÕ*á Í*ÇÊåã
ÊãÔ* ßÙá æÞÍ áÇ *ÑÊÏÚ
ÊäØáÞ ÔÑÇÑÊåÇ ÇáÃæáì ãä ÃÝæÇå ÇáÃáÓäå
ÇáÓá*ØÉ æÇáÑÄæÓ ÇáÝÇÑÛÉ
ÃäåÇ ÇáÔÇÆÚÉ
Èßá ãÇ Ý*åÇ ãä äÊÇÆÌ ÞÏ áÇ ÊÍãÏ ÚÞÈÇåÇ
ÅÐÇ ÃÕÛÊ áåÇ ÇáÃÐÇä
æÊÝÊÍÊ áåÇ ÇáÚ*æä
æÇáßË*Ñ ãäÇ ÛÇáÈÇ" ãÇ *ÊÚÑÖ ááÃÔÇÚÇÊ
æÎÇÕÉ ÇáäÇÓ ÇáãÑãæÞ*ä æÇáÐ*ä ãÍØ ÇáÃäÙÇÑ
æÎÕæÕÇ" ÇáÌäÓ ÇááØ*Ý
ÝãÇÐÇ ÊÚä* ÇáÔÇÆÚÉ ¿¿¿
æãÇ å* ãÎÇØÑåÇ¿¿¿
æß*Ý äÊÝÇÏÇåÇ¿¿¿¿
ÓÄÇá ááÌã*Ú((00000000000000))

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú- = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

?? ?? ?????
?? 09-04-2010, 09:50 AM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 2
ÚÈíÑ
ßÈíÑÉ ÇáãÔÑÝíä
 
?????? ??????? ÚÈíÑ

ÚÈíÑ ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-

Åä ÇáÔÇÆÚÇÊ ÈÃäæÇÚåÇ ÇáãÎÊáÝÉ Í*É ÑÞØÇÁ ÊäÝË ÓãæãåÇ Ý* ÇáãÌÊãÚ æÅÐÇ áã *ÊßÇÊÝ ßá ãæÇØä*ä ÇáÔÚÈ Ý* ãÞÇæãÊåÇ æÏÑÆåÇ Èßá
ÚäÝ ÝÅäåÇ ÊÞÖ* Úáì ÇáÑæÍ ÇáãÚäæ*É ÇáÊ* å* ÃÓÇÓ ßá äÌÇÍ.
ÇáÔÇÆÚå ÇáÊ* ÊäÞá Úä ØÑ*Þ ÇáãæÇØä*ä æÇáÕÍÝ æÇáãÌáÇÊ æÇáÅÐÇÚå æÇáÊáÝÒæä Ãæ ÇÌåÒÉ ÇáÅÚáÇã ÇáÃÎÑì ÞÏ Êßæä Óáã*É
ÊÍãá ÂãÇáÇð Ø*ÈÉ ááãÓÊÞÈá æÞÏ Êßæä ãÏãÑÉ ÊÍãá ÇáßÑÇå*É ãÓÊÎÏãÉ æ Ý* Ðáß ÇäÓÈ ÇáÙÑæÝ áÙåæÑåÇ.æÇáÔÇÆÚÉ ÊãÓ ÇÍÏÇËÇð ßÇáÍÑÈ
æÇáßæÇÑË Ãæ ÇáÇÊÝÇÚ ÇáÃÓÚÇÑ Ãæ ÚáÇÞÇÊ Ó*ÇÓ*É Ãæ ÇÞÊÕÇÏ*É æÞÏ ÊãÓ ÃÔÎÇÕÇð Ãæ ÌãÇÚÇÊ000ÅáÎ.
ÝÍÑÈ ÇáÔÇÆÚÇÊ ÊÓÊåÏÝ Ô*ÆÇð ãÚäæ*Çð¡ æãä åäÇ ÃØáÞ Úá*åÇ ÇáÈÚÖ ÇáÍÑÈ ÇáãÚäæ*É Ãæ ÇáÍÑÈ ÇáäÝÓ*É æÚÑÝåÇ ÂÎÑæä ÈÃäå ÇáÊÃË*Ñ Úáì ÇÊÌÇåÇÊ
ÔÚÈ ãÇ áÊæÌ*å ÇáæÌåÉ ÇáÊ* ÊÎÏã ÃåÏÇÝ ãË*ÑåÇ.
æÊÙåÑ ÇáÔÇÆÚÉ Ý* ÃÔßÇá ãÊÚÏÏÉ ßÇáËÑËÑÉ æÇáäßÇÊ æÇáÊæÞÚÇÊ ÈÇáÃÍÏÇË ÇáãÞÈáå ÓæÁ ßÇäÊ Î*ÑÇð Ãæ ÔÑÇð æåäÇß ÔÑæØ ÃÓÇÓ*
áÇßÊãÇá ÇáÔÇÆÚÉ æÓÑÚÉ ÇäÊÔÇÑåÇ *ãßä Ý* Ãåã*É ÇáÍÏË Ãæ ÇáÔÎÕ ÇáãÑÇÏ ÈÇáÔÇÆÚÉ
ÈÇáÅÖÇÝÉ Çáì ÇáÛãæÖ ÇáÐ* *Í*Ø ÈÇáãæÖæÚ ÇáÐ* *ßæä ÓÈÈå æÕæá ÇáÎ*Ñ ãÍÑÝÇð Ãæ ãÊÖÇÑÈÇð Ãæ Û*Ñ ãÝåæã ÇáÞÕÏ ãäå.
æÇáÔÇÆÚÉ á*ÓÊ ÏÇÆãÇð ßÇÐÈÉ Ãæ ÞÕÉ ãáÝÞÉ ßãÇ ÇäåÇ ÊÄÏ* ÏæÑÇð ÎØ*ÑÇð Ý* Í*ÇÉ ÇáÏæá ÎÇÕÉ æÞÊ ÇáÍÑÈ Ãæ ÇáßæÇÑË Ãæ ÇáãæÇÞÝ ÇáÓ*ÇÓ*É.
ááÔÇÆÚÉ ÃÓáÍåÊÇ ÇáÔÇÆÚÉ ÇáÊ* ÊÓÑ* Ý* ÇáäÇÓ ãÓÑì ÇáåæÇÁ ÇáÐ* *ÓÊäÔÞæäÉ áÇ *ÍÏåÇ ÍÏæÏ æáÇ *æÞÝåÇ ÌÏÇÑ æáÇ *ÚÑÝ ÓÇãÚåÇ
ãÑÏåÇ æáÇ ãÑÏæÏ åÐÇ ÇáÃËÑ ÇáãÏãÑ Úáì ãÚäæ*ÇÊ ÇáÔÚÈ
?? ?? ?????
?? 09-04-2010, 02:23 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 3
ÚÈÇÓ ÓáíãÇä Úáí
ÚÖæ ÚÇÏí

ÚÈÇÓ ÓáíãÇä Úáí ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-

ÊÚæÏäÇ ÊäÇæá ÇáÂÎÑ*ä æäÓ*Çä ÇäÝÓäÇ ÔÎÕ*Çð ãä *Ñ*Ï ÇáÊÚÑøÝ Úá*ø ãä ÎáÇá ÇáÂÎÑ*ä áÇ ÃÑ*Ïå æáÇ ÇÊÚÑÝ Úáì ÇÍÏ Çæ ÇÍßã Úá*å ãä ÎáÇá ãÇ ÇÓãÚ ãä Çää* ÇÓãÚ æáßä Ïæä ÊÕÏ*Þ ÍÊì ÇÏÑß ÇáÍÞÇÆÞ ÓÇÝÑÉ æÇÊãäì á* Ðáß ããä *æÏøæä ÇáÊÚÑÝ Úá*ø
?? ?? ?????
?? 09-04-2010, 02:44 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 4
ÚÈíÑ
ßÈíÑÉ ÇáãÔÑÝíä
 
?????? ??????? ÚÈíÑ

ÚÈíÑ ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-

*äÕÑ Ï*äß *Ç ÇÓÊÇÐ ÚÈÇÓ åÐÇ ßáÇã ÌæÇåÑ
?? ?? ?????
?? 09-05-2010, 06:41 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 5
ãíáÇÏ
ÚÖæ

ãíáÇÏ ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-

?????:
???????? ??????? ???? ?????? ÚÈ*Ñ ?????? ???????
Åä ÇáÔÇÆÚÇÊ ÈÃäæÇÚåÇ ÇáãÎÊáÝÉ Í*É ÑÞØÇÁ ÊäÝË ÓãæãåÇ Ý* ÇáãÌÊãÚ æÅÐÇ áã *ÊßÇÊÝ ßá ãæÇØä*ä ÇáÔÚÈ Ý* ãÞÇæãÊåÇ æÏÑÆåÇ Èßá
ÚäÝ ÝÅäåÇ ÊÞÖ* Úáì ÇáÑæÍ ÇáãÚäæ*É ÇáÊ* å* ÃÓÇÓ ßá äÌÇÍ.
ÇáÔÇÆÚå ÇáÊ* ÊäÞá Úä ØÑ*Þ ÇáãæÇØä*ä æÇáÕÍÝ æÇáãÌáÇÊ æÇáÅÐÇÚå æÇáÊáÝÒæä Ãæ ÇÌåÒÉ ÇáÅÚáÇã ÇáÃÎÑì ÞÏ Êßæä Óáã*É
ÊÍãá ÂãÇáÇð Ø*ÈÉ ááãÓÊÞÈá æÞÏ Êßæä ãÏãÑÉ ÊÍãá ÇáßÑÇå*É ãÓÊÎÏãÉ æ Ý* Ðáß ÇäÓÈ ÇáÙÑæÝ áÙåæÑåÇ.æÇáÔÇÆÚÉ ÊãÓ ÇÍÏÇËÇð ßÇáÍÑÈ
æÇáßæÇÑË Ãæ ÇáÇÊÝÇÚ ÇáÃÓÚÇÑ Ãæ ÚáÇÞÇÊ Ó*ÇÓ*É Ãæ ÇÞÊÕÇÏ*É æÞÏ ÊãÓ ÃÔÎÇÕÇð Ãæ ÌãÇÚÇÊ000ÅáÎ.
ÝÍÑÈ ÇáÔÇÆÚÇÊ ÊÓÊåÏÝ Ô*ÆÇð ãÚäæ*Çð¡ æãä åäÇ ÃØáÞ Úá*åÇ ÇáÈÚÖ ÇáÍÑÈ ÇáãÚäæ*É Ãæ ÇáÍÑÈ ÇáäÝÓ*É æÚÑÝåÇ ÂÎÑæä ÈÃäå ÇáÊÃË*Ñ Úáì ÇÊÌÇåÇÊ
ÔÚÈ ãÇ áÊæÌ*å ÇáæÌåÉ ÇáÊ* ÊÎÏã ÃåÏÇÝ ãË*ÑåÇ.
æÊÙåÑ ÇáÔÇÆÚÉ Ý* ÃÔßÇá ãÊÚÏÏÉ ßÇáËÑËÑÉ æÇáäßÇÊ æÇáÊæÞÚÇÊ ÈÇáÃÍÏÇË ÇáãÞÈáå ÓæÁ ßÇäÊ Î*ÑÇð Ãæ ÔÑÇð æåäÇß ÔÑæØ ÃÓÇÓ*
áÇßÊãÇá ÇáÔÇÆÚÉ æÓÑÚÉ ÇäÊÔÇÑåÇ *ãßä Ý* Ãåã*É ÇáÍÏË Ãæ ÇáÔÎÕ ÇáãÑÇÏ ÈÇáÔÇÆÚÉ
ÈÇáÅÖÇÝÉ Çáì ÇáÛãæÖ ÇáÐ* *Í*Ø ÈÇáãæÖæÚ ÇáÐ* *ßæä ÓÈÈå æÕæá ÇáÎ*Ñ ãÍÑÝÇð Ãæ ãÊÖÇÑÈÇð Ãæ Û*Ñ ãÝåæã ÇáÞÕÏ ãäå.
æÇáÔÇÆÚÉ á*ÓÊ ÏÇÆãÇð ßÇÐÈÉ Ãæ ÞÕÉ ãáÝÞÉ ßãÇ ÇäåÇ ÊÄÏ* ÏæÑÇð ÎØ*ÑÇð Ý* Í*ÇÉ ÇáÏæá ÎÇÕÉ æÞÊ ÇáÍÑÈ Ãæ ÇáßæÇÑË Ãæ ÇáãæÇÞÝ ÇáÓ*ÇÓ*É.
ááÔÇÆÚÉ ÃÓáÍåÊÇ ÇáÔÇÆÚÉ ÇáÊ* ÊÓÑ* Ý* ÇáäÇÓ ãÓÑì ÇáåæÇÁ ÇáÐ* *ÓÊäÔÞæäÉ áÇ *ÍÏåÇ ÍÏæÏ æáÇ *æÞÝåÇ ÌÏÇÑ æáÇ *ÚÑÝ ÓÇãÚåÇ
ãÑÏåÇ æáÇ ãÑÏæÏ åÐÇ ÇáÃËÑ ÇáãÏãÑ Úáì ãÚäæ*ÇÊ ÇáÔÚÈ
*Óáã Ç*Ïß Úáì ãÇ ÐßÑÊå æÇäÇ ÈæÇÝÞß ÈÇáÑÇ* æåÇÏ ÇáßáÇã ÇáÕÍ*Í
ÝÇáÔÇÆÚÇÊ å* ÇáßáÇã ÇáãäÞæá È*ä ÇáäÇÓ ßÇäÊ ÕÍ*ÍÉ Çæ ßÇÐÈÉ æÚáì ÇáÇÛáÈ(ßÇÐÈÉ) áÃäåÇ ÇÔÇÚÉ?? ?? ?????
?? 09-06-2010, 05:36 PM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 6
íÇÓãíä ÇáÔÇã
ãÏíÑÉ ÇáãäÊÏì
 
?????? ??????? íÇÓãíä ÇáÔÇã

íÇÓãíä ÇáÔÇã ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÇáÔÇÆÚÇÊ-ÓÄÇá ááÌã*Ú-

ÇáÔÇÆÚÇÊ æÓ*áÉ ÃÚáÇã*É áÊÚÊ*ã ÇáÍÞ*ÞÉ æÃÎÝÇÁ ÇáÍÞ
ÇáÊæÞíÚ

ÃÖÚÝ ÝÃäÇÏ?*ß ..
ÝÃÒÏÇÏ ÖÚÝÇð ÝÃÎÝ?*ß !!!

?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÓÄÇá ááÌã*Ú ÚÈíÑ ãäÊÏì ÇáÍæÇÑ ÇáãÝÊæÍ æÇáäÞÇÔÇÊ 7 04-19-2021 12:25 AM
ãÇ å* ÇáÔÇÆÚÇÊ Íæá ØÑÍ iPad 2 MOHAMMED ãäÊÏì ÇáÌæÇá 1 04-21-2011 07:19 PM
ÞÕÉ Í*ÇÊß .. ÓÄÇá ááÌã*Ú ¿¿¿ ÚÈíÑ ãäÊÏì ÇáÍæÇÑ ÇáÚÇã 3 01-06-2011 12:00 AM
ÓÄÇá ááÌã*Ú ÚÈíÑ ãäÊÏì ÇáÍæÇÑ ÇáÚÇã 9 11-04-2010 08:00 PM
ÓÄÇá ááÌã*Ú ¿ ÚÈíÑ ãäÊÏì ÇáÍæÇÑ ÇáÚÇã 1 08-03-2010 02:32 PM


?????? ???? 11:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir