?????   ??????? ?????? > ãÝÊÇÍ ÚãÇáÞÉ ÇáØÑÈ æÇáÛäÇÁ > ãØÑÈíä ÚÑÈ > ÕÈÇÍ

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 11-08-2010, 03:54 AM
ÃãíÑÉ ÇáäæÇÑÓ 55 ÃãíÑÉ ÇáäæÇÑÓ 55 ??? ?????? ?????
ÚÖæ
 

?????? ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ááÔÍÑæÑÉÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

æÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ÃÍÈ ßá ÇáäÇÓ æÃÊãáì ÇÍÓÇÓ
ÃÍÈ ßá ÇáäÇÓ æÃÊãáì ÇÍÓÇÓ
æÃÍÓ ÌæÇ*Ç Èã*Ê äÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã
ã*Ê äÛÜÜÜÜã *ãáæ ÇáÓßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ

ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ..

æÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ÂÂÂÂÂÂÂå ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå

æÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ..

ÃÍÓ ÃÏ Ç*ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜå æÍ*ÏÉ
æÃÏ Ç*å ÇáßáãÉ Ýì áÓÇäì ãÇå*Ô ÌÏ*ÏÉ

ÃÍÓ ÃÏ Ç*ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜå æÍ*ÏÉ
æÃÏ Ç*å ÇáßáãÉ Ýì áÓÇäì ãÇå*Ô ÌÏ*ÏÉ

æÃÏ Ç*å ãÇä*Ô ÓÚ*ÏÉ
ãÇä*Ô ÓÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ*ÏÉ

æÇä ÇáäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÌæã
ÇáäÌæã ÈÚ*ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏÉ

æÊÞ*áÉ ÎØæÉ ÇáÒãä
ÊÞ*áÉ ÏÞÉ ÇáÓÇÚÇÊ

ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ..

æÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ÂÂÂÂÂÂÂå ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå

æÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ..

ÃÖÍß æÃáÚÈ Òì ÚÕÝæÑÉ ÑÈ*ÜÜÜÜÜÜÚ
Òì ÇáäÓ*ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã

Òì ÇáäÓ*ã ãÇ *ÚÏì æÝì áÍÙÉ *Ö*Ú
ÃÖ*ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÚ

ÃÝÑÍ Ãæì ..
æÃÖÍß Ãæì Ãæì..

æÃÍÈ ÚãÑì æÃÚÔÞ Çá*æã Çááì ÝÇÊ

ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ..
æÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ÂÂÂÂÂÂÂå ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå

æÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ..

ÛÑ*ÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ..
æÛÑ*ÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ

äÝÓ Çááì È*ÝÑÍäì ãÇ *ÝÑÍäì

æÛÑ*ÈÉ
äÝÓ Çááì È*Ñ*Íäì ãÇ *Ñ*Íäì


æÃÍÓ Çä ÚãÑì ÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÇÊ
ãä Û*Ñ ãÇ ÃÍÈ ÚãÑì æÃÚÔÞ ÇáÍÇÌÇÊ


æÃÍÓ Çä ÚãÑì ÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÇÊ
ãä Û*Ñ ãÇ ÃÍÈ ÚãÑì æÃÚÔÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ßÏÇ ÓÇÚÇÊ
æßÏÇ ÓÇÚÇÊ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå

æÛÑ*ÈÉ ÛÑ*ÈÉ
ÏÞÉ ÇáÒãä..

æÛÑ*ÈÉ ÛÑ*ÈÉ
áÚÈÉ ÇáÓÇÚÇÊ..


ÛÑ*ÈÉ ÛÑ*ÈÉ..
áÚÈÉ ÇáÓÇÚÇÊ

ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ..

æÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

ÂÂÂÂÂÂÂÂå ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå


ÃÍÈ ßá ÇáäÇÓ æÃÊãáì ÇÍÓÇÓ
æÃÍÓ ÌæÇ*Ç Èã*Ê äÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜã
ã*Ê äÛÜÜÜÜã *ãáæ ÇáÓßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ

ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ..


ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ ÓÇÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ
ÃÍÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÚãÑì æÃÚÔÜÜÜÜÜÜÜÞ ÇáÍÇÌÇÊ

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ááÔÍÑæÑÉ = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

ÊæÞíÚ : ÃãíÑÉ ÇáäæÇÑÓ 55

Ãã?*ÑÉ ÇáäæÇÑÓ

?? ?? ?????
?? 01-08-2011, 01:28 AM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 2
ßãäÌÇÊí
ßÈÇÑ ÇáÔÎÕíÇÊ
 
?????? ??????? ßãäÌÇÊí

ßãäÌÇÊí ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ááÔÍÑæÑÉ

ÔßÑÇ ÑÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÇÈ Úáì åÐå ÇáÃÛä*É ÇáÌã*áÉ.

ÊÍ*ÇÊ*.
?? ?? ?????
?? 01-08-2011, 06:03 AM   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 3
Rudaina
ÇáãÏíÑÉ ÇáÚÇãÉ ÇáãäÊÏì
 
?????? ??????? Rudaina

Rudaina ??? ?????? ?????


?????? ÑÏ: ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ááÔÍÑæÑÉ

ÃÛä*É Ìã*áÉ ãä Òãä Ìã*á

ÇáÔßÑ áÃã*ÑÉ ÇáäæÇÑÓÇáÊæÞíÚ

?? ?? ?????
????? ?


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÃÌãá ÕæÑ ÓÇÚÇÊ ÎÇáÏ ÇÍãÏ ãäÊÏì ÇáÃÓÑÉ æÇáãÑÃÉ 0 04-10-2020 12:13 AM
ÊÎÝ*Ö ÓÇÚÇÊ ÇáÊÞä*ä Ý* ÍáÈ ÑÍÇÈ Òíä æäæÓ ãäÊÏì ÇáÃÎÈÇÑ ÇáÃÌÊãÇÚíÉ 0 07-20-2012 12:29 AM
9 ÓÇÚÇÊ ÊÞä*ä Çáã*Çå *æã*Çð Ý* ÍáÈ ÑÍÇÈ Òíä æäæÓ ãäÊÏì ÇáÃÎÈÇÑ ÇáÃÌÊãÇÚíÉ 0 06-13-2012 01:55 PM
áÇ ÊÓÇæã Úáì ÓÇÚÇÊ äæãß MOHAMMED ãäÊÏì ÇáØÈ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇã 2 03-20-2011 10:49 PM
ÓÇÚÇÊ ÓÇÚÇÊ ÈíáÓÇä ãäÊÏì ÇáÊÑÍíÈ æÇáÊåÇäí 16 10-14-2010 10:07 AM


?????? ???? 10:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir